Motivationstarif

Skal varmeregningen være mindre? Det har du som bevidst fjernvarmeforbruger selv indflydelse på.

Motivationstariffen er et tillæg eller et fradrag på forbrugsbidraget, altså prisen for din forbrugte fjernvarme uden faste bidrag.

 • For hver grad, dit fjernvarmevands returtemperatur ligger over den forventede, stiger prisen på den forbrugte energi med 1%.
 • For hver grad returtemperaturen ligger under den forventede, falder prisen på den forbrugte energi med 1%.

Tariffen skal motivere dig til at blive mere bevidst om at udnytte fjernvarmen bedre, primært ved at sørge for, at fjernvarmeinstallationen i din ejendom er indreguleret korrekt og fungerer optimalt.

Fordele

Det sparer ressourcer både på varmeværket og ude hos den enkelte forbruger, og det mindsker miljø- og klimabelastningen. Samtidig kan der spares på varmeregningen, og der bliver mere fjernvarme til overs, så flere kan blive tilsluttet hurtigere.

Fair afregning

Fjernvarme Horsens har tidligere afregnet fjernvarme ud fra to faktorer: forbrug og fast bidrag. Med motivationstariffen er der tilføjet endnu en faktor, nemlig hvor effektivt den enkelte ejendom udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem. Det giver en mere fair afregning.

 • Motivationstariffen belønner forbrugere, som udnytter fjernvarmen effektivt ved at give et fradrag på varmeregningen, og straffer dem, som har unødvendigt spild ved at pålægge et tillæg.

Mere om motivationstariffen

I denne sektion på hjemmesiden kan du læse mere om motivationstariffen og finde ud af, hvordan du bliver berørt og hvad du eventuelt kan gøre for at blive en bedre fjernvarmeforbruger.

Selv om princippet i motivationstariffen – 1% pr. grad – er simpelt, er teknikken bagved mere kompliceret end som så. Derfor bliver afsnittene mere og mere nørdede, jo dybere du graver dig ned i dem. Så bestemmer du selv, om du har brug for en kort orientering eller den fulde redegørelse.

Afregning af motivationstariffen
 • Motivationstariffen vil blive beregnet for alle vores forbrugere og opgjort en gang om året ved årsopgørelsen som udsendes efter varmeårets afslutning 30. juni.
 • Fjernvarme afregnes efter dels de faste, årlige bidrag, dels efter den forbrugte energi (forbrugsbidraget). De faste bidrag kan man ikke lave om på, da de baserer sig på boligens areal.
 • Forbruget afregnes efter antal forbrugte megawatttimer (MWh). Fjernvarmemåleren registrerer den energimængde, som forbruges i ejendommen, ved at måle på fjernvarmevandets temperatur og mængde.
 • Ejendommens varmemåler indsamler løbende oplysninger om frem- og returløbstemperaturer samt mængden af gennemstrømmet fjernvarmevand. Måleren fjernaflæses af varmeværket.
 • På basis af et helt varmeårs data beregnes gennemsnitsværdier, som lægges til grund for motivationstariffen. Den vil derfor først fremgå af årsopgørelsen, men du kan følge med i årets udvikling på E-forsyning under punktet Beregnet varmeregnskab.
 • Hvis du flytter i løbet af varmeåret, får du en slutopgørelse, og gennemsnittet vil beregnes fra varmeårets start til fraflytningsdatoen.
Hvor stor er motivationstariffen?

Motivationstariffen kan betyde et tillæg - eller et fradrag - på op til 35% af prisen pr. forbrugt megawatt-time (MWh). Det svarer til ±233,10 kr. pr. forbrugt MWh (ved en MWh-pris på 666,00 kr.).

For et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh om året vil motivationstariffen dermed maksimalt kunne være et samlet tillæg - eller fradrag - på ca. 352 kr. om måneden ved en MWh-pris på 666,00 kr.

Men for at det skal gå så galt, skal den målte returtemperatur være 35°C forskellig fra den forventede igennem hele varmeåret. Det vil de færreste komme ud for.

Aktuel status

Den nemmeste måde at se den aktuelle konsekvens af motivationstariffen er at se på det beregnede varmeregnskab på E-forsyning. Her kan du med det samme se, hvor meget motivationstariffen udgør, beregnet fra varmeårets start til dags dato.

Det kan enten være et tillæg eller et fradrag på forbrugsbidraget. Får du fradrag har du en velreguleret fjernvarmeinstallation, men får du tillæg, bør du finde ud af, hvad det skyldes.

Varsling ved problemer

Fjernvarme Horsens udsender automatisk varsler til alle forbrugere med problemer med udnyttelsen af fjernvarmen, så du får en chance for at gøre noget ved sagen hurtigt og dermed undgår et tillæg på varmeregningen.

Motivationstariffen på årsopgørelsen
 • Motivationstariffen beregnes sidst.
 • Først beregnes forbrugsbidraget ud fra den gældende MWh-pris og antal forbrugte MWh.
 • Derefter beregnes det faste bidrag (effektbidraget) som højst kan udgøre 70% af det beregnede forbrugsbidrag.
 • Til sidst beregnes motivationstariffen som et motivationstillæg eller ‑fradrag på 1% af forbrugsbidraget pr. grads afvigelse fra den forventede returtemperatur.

Bemærk: Vores almindelige prisberegner tager udgangspunkt i en korrekt forventet returtemperatur, så man afregnes efter takstbladets normale MWh-pris. Motivationstariffen beregnes ikke, men skal tillægges manuelt, når man har benyttet en af de to motivationsberegnere.

Baggrund

Vi skal spare på energien og udnytte den energi, vi har, ordentligt.

Hvert år må Fjernvarme Horsens’ andelshavere se adskillige millioner kroner forsvinde ud i den blå luft, fordi mange af de forsynede ejendomme udnytter den modtagne fjernvarme for dårligt. Det skyldes oftest dårligt indregulerede anlæg eller uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.

Det betyder, at der skal produceres mere varme end nødvendigt, hvilket belaster produktions- og distributionsanlæg unødigt. Det skaber øgede udgifter, som rammer hele andelsfælleskabet.

Motivationstariffen motiverer til en bedre udnyttelse af energien ved at pålægge et gebyr på dårlig udnyttelse.

Mulighed for at spare penge

Omvendt giver tariffen også mulighed for at opnå besparelser på varmeregningen, hvis man sørger for, at ejendommens fjernvarmeanlæg udnytter den modtagne fjernvarme godt.

Når energien udnyttes mere effektivt, vil det i sidste ende komme alle varmeværkets kunder til gode, fordi fællesudgifterne falder.

Bred betydning

Fjernvarme er en mangelvare. Mange flere vil gerne skifte til fjernvarme, men det tager lang tid og koster mange penge at udvide ledningsnet og produktionsfaciliteter. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at udnytte den fjernvarme vi har, bedre. På den måde kan flere komme på fjernvarme hurtigere. Det er godt for forbrugerne, for miljøet og klimaet og for samfundet. Samtidig kan den enkelte forbruger sænke sin varmeregning.

Fordele for alle

Selvom motivationstariffen i høj grad handler om at udnytte de knappe fjernvarmeressourcer optimalt, så flere kan få glæde af dem, og sænke udgifterne for andelsfællesskabet, så vil flest mulig optimerede husstandsinstallationer samtidig give den enkelte forbruger den laveste varmeregning og den bedste varmekomfort.

Det vil således oftest kunne svare sig at gøre noget ved eventuelle problemer med fjernvarmeudnyttelsen.