Forstå motivationstariffen

Den modtagne fjernvarme skal udnyttes bedst muligt.

Fjernvarmens kredsløb

Fjernvarmeværket varmer fjernvarmevandet op og pumper det ud til de enkelte ejendomme med en høj temperatur, fremløbstemperaturen. I ejendommen afgiver vandet sin varmeenergi til radiatorer, gulvvarme og varmeveksleren til varmt brugsvand. Derved afkøles fjernvarmevandet og løber ud af ejendommen med en lavere temperatur, returløbstemperaturen. Det returnerer til varmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud til forbrugerne.

Der skal være så stor forskel som muligt på frem- og returløbstemperaturen. Så er mest mulig energi udnyttet i løbet af fjernvarmevandets passage gennem ejendommen.

  • Fremløbstemperaturen bestemmes af varmeværket. Den varierer, bl.a. alt efter hvor langt ejendommen ligger fra varmeværket og hvor mange forbrugere, som ledningen skal forsyne. Typisk er fremløbstemperaturen høj tæt på varmeværket og faldende ud mod enden af ledningsstrengen.
  • Returtemperaturen afhænger af ejendommens fjernvarmeinstallations beskaffenhed.

Forholdet mellem den gennemsnitlige fremløbstemperatur og den gennemsnitlige returtemperatur danner grundlaget for beregning af motivationstariffen.

Det er forskellen på den forventede returtemperatur og den faktisk målte returtemperatur, der afgør størrelsen på motivationstariffen.

Tabellen herunder viser Fjernvarme Horsens’ temperatursæt. Hvis din fremløbstemperatur fx er 60°C, skal returtemperaturen helst ikke være højere end 37°C - og gerne lavere endnu.

Fremløbstemperatur (°C) 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
Forventet returtemperatur (°C) 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
 
Fremløbstemperatur (°C) 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
Forventet returtemperatur (°C) 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40
motivationsgraf
Temperatursættets baggrund

Muligheden for god energiudnyttelse ændrer sig med fremløbstemperaturen og tabellen afspejler hvad man med rimelighed og erfaringsmæssigt kan forvente i returtemperatur ved en given fremløbstemperatur. Det kræver, at fjernvarmeinstallationen er velreguleret og passer til ejendommen.

Forventningerne bliver mindre for forbrugere, som modtager en lavere fremløbstemperatur, da det er sværere at udnytte energien, jo lavere temperaturen er.

Værdierne er fremkommet ud fra en beregning af bl.a. Bygningsreglementets krav til udnyttelse af energi i en bolig, hvor varmeinstallationerne skal dimensioneres, så en tilfredsstillende udnyttelse af energien i det fremførte fjernvarmevand kan opnås. Varmeværkets brændselsvalg og produktionsforhold, samt distributionsnettets beskaffenhed giver yderligere parametre til beregningen, ligesom statistiske forhold ift. boligmassens sammensætning spiller ind. Erfaringerne viser, at værdierne er opnåelige i langt de fleste situationer.