Motivationstarif
27. juni 2022

1. juli opdaterer Fjernvarme Horsens takstbladet og leveringsbestemmelserne

En ny motivationstarif vil give forbrugerne en mere fair varmeregning.

Fjernvarme Horsens' priser, som er beskrevet i takstbladet, og de almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, som fastlægger krav og vilkår som forbruger i selskabet, opdateres pr. 1. juli 2022.

Den vigtigste ændring er indførelsen af en motivationstarif, som belønner forbrugere med en effektiv udnyttelse og omvendt lægger gebyr på en dårlig udnyttelse af fjernvarmen.

En fair løsning

Mange andre fjernvarmeselskaber har længe haft en lignende ordning, og det har vist sig at være en effektiv og fair måde at udnytte de fælles ressourcer bedst muligt, fordi de øgede udgifter, som er forbundet med en dårlig udnyttelse, i højere grad betales af netop dem med den mindst effektive varmeudnyttelse. Når energien udnyttes mere effektivt, vil det i sidste ende komme alle varmeværkets kunder til gode, fordi fællesudgifterne falder.

Men tariffen giver omvendt også mulighed for at opnå lempelser på varmeregningen, hvis man sørger for, at boligens fjernvarmeanlæg udnytter den modtagne fjernvarme godt.

Op til 10 procents tillæg - eller fradrag

Motivationstariffen indføres fra varmeåret 2022-23, som starter 1. juli 2022, og er et led i en række tiltag, som skal give mere og bedre udnyttet fjernvarme. Der er udarbejdet en særlig side, der beskriver motivationstariffen i detaljer og giver mulighed for at beregne tariffens betydning for de kommende varmeregninger.

Det første år, hvor motivationstariffen er i kraft, kan den betyde et tillæg - eller et fradrag - på op til 10% af prisen pr. forbrugt megawatt-time (MWh), svarende til ±62,25 kr. pr. forbrugt MWh.

For et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh vil motivationstariffen dermed maksimalt kunne være et samlet tillæg - eller fradrag - på ca. 94 kr. om måneden.

Fra 1. juli 2023 ændres begrænsningen til 35%, svarende til et tillæg - eller fradrag - på ±217,88 kr. pr. forbrugt MWh (med den nugældende MWh-pris på 622,50 kr.). For standardhuset bliver tillægget/fradraget således maksimalt ca. 329 kr. pr. måned.

Råd og vejledning

Fjernvarme Horsens overvåger fjernvarmemålerne og vil i den kommende tid tage direkte kontakt med råd og vejledning til de kunder, som har størst problemer med at bruge fjernvarmen effektivt. Om man får tillæg eller fradrag vil første gang blive beregnet når varmeåret 2022-23 slutter den 30. juni 2023, så man har altså et år til at finde ud af, om fjernvarmeinstallationen virker tilfredsstillende - og få udbedret eventuelle problemer.

Du kan benytte app'en E-Forsyning til at finde dine data, eller du kan finde øjebliksværdier på din fjernvarmemåler. Fra d. 1. juli 2022 kan man se frem- og returløbstemperaturerne.

Selvom motivationstariffen i høj grad handler om at udnytte de knappe fjernvarmeressourcer optimalt, så flere kan få glæde af dem, og sænke udgifterne for andelsfællesskabet, så vil flest mulig optimerede husstandsinstallationer samtidig give den enkelte forbruger den laveste varmeregning og den bedste varmekomfort.

Tilslutningspriser reguleres

Andre opdateringer af takstbladet betyder, at kommende kunder vil opleve højere priser på tilslutning, herunder investeringsbidrag og stikledningsetablering. Bidragene, som har været uændrede i mange år, opdateres til at svare bedre til de faktiske omkostninger, som er steget væsentligt siden bidragene sidst blev justeret.

Leveringsbestemmelser opdateres

Selskabets leveringsbestemmelser som er opdelt i almindelige og tekniske, opdateres, så de afspejler de nye krav i motivationstariffen og nedennævnte, særlige tarif, rettet mod store kunder og erhvervskunder.:

Særligt for store kunder og erhvervskunder

Kommende kunder med særlige behov, dvs. nye erhvervskunder og andre større kunder med store areal (over 400 m2) og effektbehov ud over det almindelige (over 50 kW), kan fremover pålægges en særlig tarif til dækning af øgede varmeproduktionsomkostninger. Kapaciteten i fjernvarmenettet er aktuelt afsat til allerede etablerede fjernvarmekunder og til de resterende kunder som ønsker tilslutning under fjernvarmeplanen, samt de mange interesserede privatkunder, som gerne vil på fjernvarmen nu. Det betyder, at de særlig høje krav til leverancerne, som større kunder stiller, skal produceres på spidsbelastningsanlæg, som primært drives af dyr naturgas. Det særlige tillæg skal dække merudgiften.

Fjernvarmeplanens tilslutningspriser berøres ikke

De kunder, som hører under fjernvarmeplanen og har tilmeldt sig fjernvarme, tilsluttes stadig til tiden og til kampagneprisen med eller uden rabat, som lovet.