Aarsopgoerelse

Forstå årsopgørelsen

Sådan er årsopgørelsen sat sammen.

Bemærk: Da priserne justeres pr. 31.12. og varmeåret dermed deles i to, ses der to linjer ved hhv. forbrug, fastbidrag og abonnement. Første linje dækker 1.7.-31.12. Anden linje dækker 1.1.-30.06.

  1. De øverste to linjer viser målerens nummer, målervisningen ved regnskabsårets start og slutning - og dermed forbruget i MWh.,

  2. Forbruget ganges med den gældende MWh-pris og giver forbrugsbeløbet.

  3. Afsnittet med faste bidrag er de af Fjernvarme Horsens registrerede BBR-arealer i m2 ganget med de fastsatte priser pr. m2.

  4. Eventuelle gebyrer (se Forbrugspriser) tillægges, og momsen udregnes.
    Eventuelle renter tillægges, og der sammentælles.
    Dermed fremkommer årets totale varmeudgift

  5. Herefter anføres, hvad der er indbetalt a conto.

  6. Såfremt der er betalt for lidt, vil PBS blive bedt om at trække restbeløbet elektronisk den 4. september, - eller der bliver fremsendt et girokort på restbeløbet til betaling den 4. september.
Er der betalt for meget, vil overskydende betaling blive modregnet i første rate for det nye regnskabsår.

Overskydende herudover udbetales automatisk via Betalingsservice, såfremt adressen er tilmeldt BS på udskriftsdatoen.

Hvis der ikke er tilmeldt BS, og der er udbetaling udover det som modregnes i 1. a conto rate, modregnes resten i 2. a conto rate. Ønskes pengene udbetalt skal vi inden forfaldsdatoen, den 4. september, have modtaget mail til isk@fjho.dk med reg.nr. og kontonr.

Vi opfordrer til at man tilmelder betalinger til Betalingsservice. Det kan ske her »

Sammen med årsopgørelsen findes et budget for det kommende år. Under Mine Dokumenter på E|Forsyning findes en styringstabel, så det faktiske forbrug kan følges og sammenlignes med det budgetterede. Er der væsentlige afvigelser, bør man henvende sig til varmeværket.