Takstblad 2023

Dette takstblad er gældende fra 1. september 2023 og anmeldt til Forsyningstilsynet august 2023.

Ændringer ift. sidste takstblad: Udløbent projektforslag fjernet. Bidragssatser er uændrede.
Årlige bidrag:     inkl. moms (ekskl. moms)
Variabelt bidrag: Fjernvarmeforbrug pr. MWh (forbrugsbidrag)* kr. 666,00 (532,80)
Faste bidrag: Effektbidrag, årligt pr. m2 BBR-areal (indtil 400 m2) kr. 29,50 (23,60)
  Effektbidrag, årligt pr. m2 BBR-areal (401-4.000 m2) kr. 26,25 (21,00)
  Effektbidrag, årligt pr. m2 BBR-areal (over 4.000 m2) kr. 24,63 (19,70)
  Abonnementsbidrag: kr. 800,00 (640,00)

*) Hvis der konstateres et unormalt merforbrug, er selskabet berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration.

Motivationstarif:

Den gennemsnitlige årlige returtemperatur må ikke overstige værdien i nedenstående tabel for den tilsvarende, gennemsnitlige årlige fremløbstemperatur. Sker det, tillægges det variable forbrugsbidrag 1% for hver grad °C den målte returtemperatur er højere end den forventede. Hvis returtemperaturen er lavere end den forventede, vil det variable forbrugsbidrag fratrækkes 1% for hver grad °C den målte returtemperatur er under den forventede. Forbrugsbidraget kan maksimalt hhv. hæves eller sænkes med i alt 35%, svarende til en minimumspris på enten kr. 432,90 pr. MWh og en maksimumpris på kr. 899,10 pr. MWh. Alle priser er inkl. moms.

Fremløbstemperatur (°C) 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
Forventet returtemperatur (°C) 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
 
Fremløbstemperatur (°C) 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
Forventet returtemperatur (°C) 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40

Begrænsning af den maksimale andel af faste bidrag for boliger op til 400 m2:

De faste bidrag (effektbidrag og abonnementsbidrag) kan højst udgøre 70% af det variable bidrag (forbrugsbidraget). Dog kan den samlede opkrævning ikke blive mindre end de faste bidrag alene. Denne ordning gælder alene boliger op til 400 m2 BBR-areal.

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsomkostninger betales som et engangbeløb til tilslutning til Fjernvarme Horsens. Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag (tilkoblingsbidrag + installationsbidrag) og stikledningsbidrag.

Investeringsbidrag (til dækning af forholdsmæssige omkostninger til hovedledninger samt distributions- og produktionsanlæg):
Tilkoblingsbidrag kr. 4.500,00 (3.600,00)
  Installationsbidrag, pr. m2 (indtil 400 m2 BBR-areal) kr. 65,00 (52,00)
  Installationsbidrag, pr. m2 (for m2 ud over 400 m2 BBR-areal ) kr. 25,00 (20,00)
Stikledningsbidrag (til dækning af omkostninger fra skel til hovedhaner i ejendommen):
  Stikledningsbidrag, pr. løbende meter (lbm) kr. 1.500,00 (1.200,00)

Erhvervsejendomme og andre større ejendomme:

For erhvervsejendomme og andre større ejendomme med særlige forhold, ift. opvarmet areal og varmebehov kan omkostningerne til tilslutningsbidrag beregnes individuelt.

Det variable bidrag (forbrugsbidraget) kan, ligeledes for erhvervsejendomme og andre større ejendomme, fastsættes som særlig tarif, med et særligt tillæg før de tilsluttes. Tillægget beregnes når det indføres og angives i takstbladet og anmeldes, jf. selskabets almindelige leveringsbestemmelser, afsnit 4.1.1.

Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de, der lader de kommende bebyggelser tilslutte.

Betaling inden etablering:

Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. selskabets almindelige leveringsbestemmelser.

Kampagnepris til områder omfattet af PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET, april 2015:

Enfamilieshuse, som tilsluttes i fjernvarmeområder omfattet af ovennævnte projektforslag (fjernvarmeplanen), og som konverteres til fjernvarme fra en anden opvarmningsform, tilsluttes til en kampagnepris med eller uden rabat, afhængigt af tilmeldingstidspunktet. Nedennævnte kampagnepris og -rabat for tilslutning gælder kun for ovennævnte projektforslag.

Kampagnepris med rabat (rabatten udgør kr. 20.000,00):

Tilslutning skal ske inden for 1 år efter, at anlægsarbejdet er påbegyndt i den etape ejendommen tilhører. Hvis tilslutning ikke sker, før vejen ud for ejendommen er retableret, opkræves et genopgravningsgebyr på kr. 5.000,00.

Inkl. husinstallation* kr. 25.550,00 (20.440,00)
  Uden husinstallation kr. 3.675,00 (2.940,00)
  Inkl. husinstallation og genopgravningsgebyr kr. 30.550,00 (24.440,00)
  Uden husinstallation, men med genopgravningsgebyr kr. 8.675,00 (6.940,00)

*Husinstallationen omfatter: Levering og tilkobling af nyt fjernvarmeanlæg (installation, måler, unit og VVS-arbejde), husindføring, indvendige rørføringer og genetablering, nedtagning og evt. bortskaffelse af gasfyr, afkobling af naturgas, inkl. afkoblingsgebyr, fjernelse af aftræk til loft eller væg.

Kampagnepris uden rabat:

Hvis tilslutning sker mere end 1 år efter, at anlægsarbejdet er påbegyndt i den etape ejendommen tilhører, men før udløbet af den frist på 9 år, som pålagt tilslutningspligt giver mulighed for, mistes rabatten på kr. 20.000,00. Der betales ikke genopgravningsgebyr.

Inkl. husinstallation kr. 45.550,00 (36.440,00)
  Uden husinstallation kr. 23.675,00 (18.940,00)

Asfaltrabat i eksisterende fjernvarmeområder

Når der renoveres ledninger i eksisterende fjernvarmeområder (ikke omfattet af ovennævnte projektforslag), og vejen graves op, tilbydes de ejendomme, der endnu ikke er tilsluttet fjernvarme, en rabat på kr. 5.000,00, hvis de tilslutter sig, mens vejen er opgravet.

Flytning/forandring af eksisterende stik og måler

Ved ombygning eller nyopførelse efter nedrevet, fjernvarmeforsynet bygning, el. lign., skal allerede etableret stik og måler flyttes i samarbejde med Fjernvarme Horsens. Det sker til en fast pris inkl. smedearbejde og rørmaterialer, men ekskl. jordarbejde og håndtering af rør.

     
Flytning/forandring af etableret, udvendigt stik, inkl. genopsætning af måler kr. 15.625,00 (12.500,00)

Betaling, rateforfald, restancer og gebyrer:

Betalingsbetingelser:

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves i 4 lige store a conto-rater efter budgetteret forbrug og opgøres efter udgangen af juni måned. Det budgetterede forbrug opgøres på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning i det netop afsluttede varmeår.

Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura.

Rateforfald (betalingsfrister):

Varmeåret løber fra 1. juli til 30. juni. A conto-rater udsendes senest d. 20. i måneden før betalingsfristen.

  A conto rater Sidste rettidige betalingsdato
  1. rate 1. september
  2. rate 1. november
  3. rate 1. februar
  4. rate 1. maj

Årsafregningen opgøres pr. 30. juni og forfalder 1. september, hvor den modregnes i/tillægges første rate i det nye varmeår. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, kan det overskydende beløb udbetales via PBS eller via kontooverførsel.

Restancer:

Restancer tillægges et rentetillæg svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli i det aktuelle varmeår, med et tillæg på 8%.

Gebyrer:
Rykkerskrivelse* kr. Momsfrit (100,00)
Inkassomeddelelse* kr. Momsfrit (100,00)
Lukning kr. Momsfrit (400,00)
Genåbning kr. 500,00 (400,00)
Afbrydelse eller genetablering af forsyning uden for ejendommen kr. 9.375,00 (7.500,00)
Selvaflæsningskort, rykker kr. Momsfrit (130,00)
Flytte-/Mellemopgørelse kr. 162,50 (130,00)
Kontrol af fjernvarmemåler på foranledning af kunden kr. 2.200,00 (1.760,00)
Nedtagning af måler kr. 662,50 (530,00)
Genetablering af måler kr. 662,50 (530,00)
Gebyr for uberettiget forbrug kr. 1.325,00 (1.060,00)
*Forsyningstilsynets standardgebyrer      

Ved flytteopgørelser udbetales/opkræves slutbeløb under kr. 25,00 ikke af hensyn til de administrative omkostninger.

Generelt

I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.

Anmeldelse

Dette takstblad er anmeldt til Forsyningstilsynet august 2023.