Miljoe Oekonomi

Miljø & Økonomi


Kontrakten - hvorfor er den kun gyldig i 90 dage?

Hvis man via hjemmesiden har accepteret at modtage information omkring fjernvarmeudrulningen, modtager man på et tidspunkt et brev, som bl.a. indeholder en kontrakt, udfyldt med modtagerens individuelle data om boligareal, mv. Kontrakten er et juridisk dokument, og det er normalt at forsyne et sådant med en gyldighedsperiode. Den enkelte borger får måske først mulighed for at få fjernvarme om nogle år, og det er ikke hensigtsmæssigt for hverken borgeren eller Fjernvarme Horsens, at have disse kontrakter i cirkulation uden at kende status på dem.

Derfor er der sat en udløbsdato. Man har altså muligheden for at underskrive kontrakten inden 90 dage, og man bliver så automatisk fjernvarmekunde fra den dag, der åbnes for fjernvarmen på ens vej. Man betaler ikke noget før det sker.
Man kan også bare vælge at se kontrakten som et eksempel. Når fjernvarmen nærmer sig etapestart i ens område, vil man modtage nyt materiale, herunder også en ny kontrakt.
Kampagnerabatten på 20.000 kr. har man ret til i et år, fra den dag gravearbejdet starter i den etape, man hører under. Man mister altså ikke rabatten, hvis man ikke skriver under inden 90 dage. Rabatmuligheden følger gravearbejdet, ikke kontrakten.


Afkoblingsgebyr til gasselskabet for at lukke for naturgassen - hvem dækker?

Forbrugeren dækker ikke selv gebyret til Evida særskilt. Det er allerede med i tilslutningsprisen, så der bliver ingen ekstra udgifter til det. Det er Evida (tidl. DGD (Dansk Gas Distribution, tidl. DONG)), der foretager denne del, og det er Evida, som vurderer, hvordan lukningen foregår, fx om rørene helt fjernes eller blot plomberes. Som konverteringskunde fra gas til fjernvarme dækkes gebyret af tilslutningsprisen. Skifter man fra gas til vedvarende energi, betaler man selv gebyret til Evida.

Forbrugeren skal selv bestille afkoblingen af naturgassen på hjemmesiden Mit Evida.

Hvis man afkobles, skal man selv huske at tjekke, at man får eventuelle tilgodehavender retur fra gasselskabet. Husk også at opsige eventuelle serviceaftaler.


Effektbidrag - hvad er det, og hvorfor betaler jeg ikke kun for forbrug?

En del af prisen består af effektbidraget, baseret på husets størrelse.

Dvs. at et større hus betaler samlet mere end et lille hus med samme forbrug.

Et større hus kan potentielt trække mere varme end et mindre hus og fjernvarmeværket skal derfor kunne stille en større effekt til rådighed.

Da fjernvarme leveres fra et fælles anlæg, er der rimelighed i, at huse med et potentielt stort behov betaler mere end dem med et mindre behov.

Fjernvarme Horsens har en afregningsmodel, der tilgodeser større boliger med et lavt forbrug, og som belønner forbrugere som sparer på energien.

Men det viser sig, at energiforbruget i lavenergihuse er stort set det samme som i standardhuse.

Effektbidraget justeres årligt. Se den aktuelle sats her.


Håndværkerfradrag

Opdatering: 1. april 2022 bortfaldt håndværkerfradraget, mens fradrag for serviceydelser fortsætter. Hvis du vil bruge håndværkerfradraget i 2022, skal arbejdet være udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Fakturadato eller dato for kontraktindgåelse er ikke relevant. Nedenstående er gældende, så længe der er mulighed for at indberette håndværkerfradraget.

Hvis du er bosiddende i et af fjernvarmeplanens områder og har tilsluttet dig til fjernvarme til kampagneprisen, kan du bruge nedenstående oplysninger til at indberette dit håndværkerfradrag. Da kampagneprisen er fast, er fradraget også fast og beregnet udfra nedenstående tal. Denne fremgangsmåde er godkendt af SKAT.

Kunder udenfor fjernvarmeplanen må afklare forholdene ift. Skat og håndværkerfradraget individuelt, da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, som Fjernvarme Horsens ingen indflydelse har på.

Investering i husinstallation 17.500 kr.
Heraf udgifter til arbejdsløn:
3.471 kr.
Etablering af stikledning 9.000 kr.
Heraf udgifter til arbejdsløn: 3.783 kr.
Tilkoblingsbidrag/Grundbidrag 3.600 kr.
Installationsbidrag/Rumbidrag 6.340 kr.
Projektforslagsrabat ekskl. moms -16.000 kr.
Total (ekskl. moms) 20.440 kr.
Moms 5.110 kr.
Total (inkl. moms) 25.550 kr.

Arbejdet omfatter VVS-arbejde vedr. husinstallationen og opgravningsopgaver i forbindelse med hoved-/stikledning.

Desuden omfatter arbejdet montering af hovedhaner og retablering af belægning.

Den samlede udgift til arbejdsløn udgør i alt 7.254,00 kr. ekskl. moms.

Udgiften til arbejdsløn berettiger til fradrag i husstandens skattepligtige indkomst, da det udførte arbejde er omfattet af den såkaldte Boligjobordning – læs mere om vilkår og betingelser på SKATs hjemmeside.

Fradraget gives inkl. moms, men det skal indberettes ekskl. moms.

Bemærk, at man ikke kan få håndværkerfradrag, hvis man har valgt at finansiere tilslutningen.

Bemærk ovenstående bemærkning om, at fradraget bortfaldt pr. 1. april 2022.


Tilslutningen: Hvad får jeg for pengene?

Kampagnepris, 1. års rabat, 9 års udsættelse, egen VVS'er - Hvad er mulighederne?

Fjernvarmen rulles ud til de nye områder i etaper som vist på kortplanen. Efterhånden som den når frem, modtager beboerne tilbud om at blive tilsluttet.

Kampagnepris

Da det er fordelagtigt for fjernvarmeplanens, og dermed for forbrugernes, økonomi at så mange som muligt tilslutter sig hurtigst muligt, tilbydes beboerne en fast kampagnepris med rabat, som gælder det første år efter, at vi er begyndt at grave i deres område. Kampagneprisen er beregnet ud fra standardhuset på 130m2 med 15m stikledning. Herfra fratrækkes en 1. års rabat på kr. 20.000 inkl. moms. Den resulterende kampagnepris er fast og gælder for alle, der lader sig tilslutte, uanset husstørrelse, længde på stikledning og indvendige forhold.

Vent op til ni år

Man er ikke tvunget til at tilslutte sig inden for det første år. Faktisk har man ni år at løbe på, fra man får meddelelse om pålagt tilslutningspligt. Men venter man længere end det første år, mister man muligheden for kampagnepris med rabat.

FJHO's VVS'er

Egen VVS'er

År 1 År 2-9 År 1 År 2-9
Husinstallation inkl. unit kr. 21.875 kr. 21.875 Egen aftale Egen aftale
Stikledning * kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250
Tilkoblingsbidrag kr. 4.500 kr. 4.500 kr. 4.500 kr. 4.500
Installationsbidrag kr. 7.925 kr. 7.925 kr. 7.925 kr. 7.925
I alt kr. 45.550 kr. 45.550 kr. 23.675 kr. 23.675
Rabat - kr. 20.000 kr. 0 - kr. 20.000 kr. 0
Kampagnepris kr. 25.550 kr. 3.675

Alle priser er inkl. moms.

Husinstallation

Den indvendige del består af indvendige rørføringer og retablering, nedtagning af eksisterende gasfyr, fjernelse af aftræk (læs detaljer her), levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit.

Egen VVS'er

Hvis Fjernvarme Horsens' kvalitetskrav overholdes, må man gerne vælge sin egen installatør til den indvendige del. Vælger man at blive tilsluttet indenfor det første år og benytte sin egen (autoriserede) installatør, får man stadig en kampagnepris med rabatten på kr. 20.000 inkl. moms, men husinstallationen trækkes ud af regnestykket.

Det indvendige arbejde, inkl. fjernvarme-unit'en afregnes med egen VVS'er.

Venter man 2-9 år med at blive tilsluttet, mister man rabatten.

Håndværkerfradrag

Se ovenfor.

Kampagneprisen, både med og uden rabat, indeholder stikledning fra vejen til hus inkl. retablering, husindføring samt indvendige rørføringer inkl. retablering, nedtagning af eksisterende gasfyr samt fjernelse af aftræk og levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit.

  • Læs mere om processen med at få fjernvarme her og særligt om den indvendige installation her.

Faste priser

Prisen er beregnet ud fra tidligere indhentede priser og aftaler for en gennemsnitsinstallation. Vi har lavet fastprisaftaler med leverandører og håndværkere, så vi kan tilbyde en fast pris uden overraskelser.

* Fjernvarme Horsens fastlægger sammen med kunden den mest hensigtsmæssige føringsvej.


Hvor stor er forskellen i CO2-udledningen på naturgas og fjernvarme?

CO2-emissionen reduceres med 85%, når en ejendom i fjernvarmeplanens område skifter fra naturgas til fjernvarme (jf. Rambøll – gælder for et standardhus). Det svarer til 3.246 kg CO2 eller til at køre 25.000 km i bil - eller til to årlige flyrejser i Europa.


Hvordan er I nået frem til en besparelse på 4.000 kr. pr. husstand?

Det er beregnet ud fra standardhuset på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til 1700 m3 naturgas. Det er en national standardmålestok i branchen. Den er udviklet for at kunne sammenligne besparelsen ved at skifte mellem de forskellige opvarmningstyper.

Det er ikke alle, som kan spare 4.000 kr. Det er en anslået gennemsnitlig besparelse.

Samlet set vil de fleste få en klar gevinst, men generelt vil forskellen blive mindre med et meget stort hus som samtidig har et meget lille forbrug (dvs. hvis man har et meget atypisk mønster). Andre vil til gengæld få besparelser, der er noget større end de knap 4.000 kr. Enkelte kan opleve fordyrelser.

Beregningerne i projektforslaget viser, at varmeprisen vil falde, efterhånden som der kommer flere brugere på og vi får udvidet kapaciteten på kraftvarmeværket på Endelavevej. Derfor er de fremskrevne priser lavere end de gældende takster. De årlige prisjusteringer er udenfor projektøkonomien og skal fastholde selskabets robusthed ift. den øvrige prisudvikling i samfunder.

Vi har brugt landets førende rådgivende ingeniører og jurister inden for området til at udarbejde planen og beregne grundlaget, og vi har derfor ingen grund til at tvivle på tallene. Der er ingen tvivl om, at samlet set vil fjernvarmekunderne i Horsens opnå store besparelser.


Mine egne beregninger passer ikke med jeres tal. Hvad kan det skyldes?

Bemærk: nedenstående indeholder uaktuelle tal, der stammer fra fjernvarmeplanens vedtagelse i 2015. I 2017 indførtes der en ny takststruktur, som begrænser faste bidrag til 70% af forbrugsbidraget. Priserne er også justeret løbende.

Vi bruger de nationale standardberegninger, som vi ifølge reglerne skal bruge. Hvis du beregner efter de nuværende takster på vores hjemmeside, får du også et skævt tal, for varmeprisen i Horsens vil falde markant de kommende år bl.a. som følge af varmeværkernes fusion.

I 2018 forventer vi en MWh-pris på 490 kr. – til sammenligning er prisen i 2015 517,50 kr. Endvidere vil vi implementere en takststruktur, der i højere grad giver incitament til at spare på varmen og tager højde for lavenergihuse.

Når borgerne sammenligner deres nuværende varmeregning, er det vigtigt, at de har det hele med inkl. vedligeholdelse, afskrivning og driftsudgifterne – f.eks. serviceeftersyn og skorstensfejning. Bruges der evt. supplerende varmekilder som brændeovn, elradiatorer, kaloriferer?

De seneste to år har vinteren været meget mild og dermed har de fleste haft en usædvanlig lav varmeregning. Beregningerne for standardhuset er lavet ud for et såkaldt normalår, som er en del koldere end de seneste to år har været.

Man kan derfor ikke bare sammenligne fjernvarmeprisen med de seneste års varmeregninger. Alt skal med, for at der kan sammenlignes korrekt.


Kan jeg få en personlig beregning?

Fjernvarme Horsens laver gerne en personlig beregning. Vi har en online-beregner, som kan hjælpe i langt de fleste tilfælde, men hvis man mener, at den ikke giver et tilfredsstillende resultat, hjælper vi gerne med en gennemregning, hvis man henvender sig til os.


Hvis man skal låne penge for at finansiere fjernvarmen – hvilken rentesats ligger så til grund for jeres beregninger?

Fjernvarmeplanen strækker sig over mange år. Der er i projektforslaget indregnet en rentesats, som ligger på 3 % for finansieringen af fjernvarmeplanen.

Denne rentesats har ikke noget at gøre med den rentesats, der er opgivet for finansiering af tilslutningsafgiften via varmeregningen for den enkelte forbruger.


Kan I hjælpe med finansiering?

Fjernvarme Horsens kan tilbyde en finansieringsløsning, der giver mulighed for at betale tilslutningen via varmeregningen. Vi har udarbejdet et informationsark, som du kan hente her.


Hvad er afskrivningsperioden – og hvor lang en levetid kan vi forvente?

Afskrivningsperioden i forslaget er på 20 år. Den forventede tekniske levetid for en fjernvarmeinstallation er 30 år.


Jeg har betalt tilslutningsafgift til naturgassen, og er ved at bygge nyt hus, men skal ikke bruge naturgassen pga. fjernvarmen?

Du skal henvende dig til kommunen - så vil de hurtigt finde et svar til dig.


Kan man bare melde sig ud af fjernvarmen og hvad er konsekvensen?

  • For andelshavere i de eksisterende fjernvarmeområder gælder:

Man kan godt melde sig ud, og efter udtrædelsen skal man hverken betale faste eller forbrugsafhængige bidrag til varmeværket. Udtrædelsesvarslet står i værkets vedtægter.

Men ved udtrædelsen skal man betale for afbrydelsen af stikledningen, nedtagningen af måleren samt evt. fjernelse af varmeværkets ledninger på ejendommen.

Endvidere skal man betale en udtrædelsesgodtgørelse. Den dækker især forbrugerens andel af varmeværkets anlægsinvesteringer i produktionsapparat og distributionsledninger.

Den udtrædende andelshavers andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af selskabets samlede registrerede afgiftspligtige areal i regnskabsåret inden opsigelsen.

Udtrædelsesgodtgørelsens størrelse opgøres individuelt som ejendommens andel af anlægssaldoen, dvs. den nedskrevne værdi af varmeværkets anlæg. Denne værdi fastsættes på grundlag af det regnskab, som varmeværket har anmeldt til Forsyningstilsynet på opsigelsestidspunktet, men korrigeres for de afskrivninger, der indregnes i priserne.

Derfor er det ikke muligt på opsigelsestidspunktet at afgøre om, der skal betales udtrædelsesgodtgørelse. Det kan heller ikke afgøres endeligt på ophørstidspunktet, men kræver opgørelse af de samlede ind- og udtrædelser i ophørsåret.

Den senest opgjorte anlægssaldo kan ses på selskabets hjemmeside, https://fjernvarmehorsens.dk/oekonomi/aarsrapporter.php. Det afhænger dog af de ovennævnte regler, hvilken konkret anlægssaldo, der lægges til grund for opgørelsen af eventuel udtrædelsesgodtgørelse.

For andelshavere i de nye fjernvarmeområder (omfattet af projektforslag godkendt efter september 2015) gælder:

Hvis der er pålagt tilslutningspligt, kan man ikke melde sig ud. Der er ikke pligt til at aftage varme, men man skal betale de faste bidrag, som især dækker anlægsinvesteringerne i produktionsapparatet og distributionsledninger.

Generelt gælder altså, at uanset om man er eksisterende eller ny andelshaver, så hæfter man for sin andel af anlægsinvesteringerne.


Hvad koster det om året, når jeg har tilslutningspligt, men ikke vil have fjernvarme?

Hvis din bolig er pålagt tilslutningspligt og du efter de ni års frist stadig ikke ønsker at aftage fjernvarme, har du pligt til at betale faste, årlige bidrag til fjernvarmeselskabet. Bidragets størrelse beregnes således: Antal BBR-m2 x sats for effektbidrag, plus abonnementsbidrag. Første år betales tilkoblingsbidrag på kr. 4.500,-.