Beregningsgrundlag

Prisberegneren baserer sine udregninger på nedenstående grundlag.

Oversigt

Beregneren benytter flg. værdier:

 • Naturgaspris: 15 kr./m3 - vælg selv en aktuel pris
 • Virkningsgrad af naturgasfyr: 0,87-0,97 efter alder
 • Service, naturgasfyr: 1562,50 kr./år
 • Variabelt bidrag (fjernvarmeforbrug): 666,00 kr./MWh
 • Fjernvarmeabonnement: 800 kr./år
 • Faste bidrag, fjernvarme: Antal m2 x 29,50 kr.
 • Faste bidrag kan højst udgøre 70% af forbruget (beregneren tager højde for det)
 • Både faste og variable bidrag er med i resultatet.
 • Tallene er inklusive moms.

Detaljeret gennemgang

Naturgasprisen

Naturgasprisen sammensættes af den rene gaspris plus tarifferne for transmission, distribution, nødforsyning, energisparebidrag, PSO samt afgifter.

Gasprisen estimeres normalt ud fra fastprisaftaler, men pga. den geopolitiske situation har de fleste leverandører indstillet fastprisaftaler, så der kun udbydes aftaler med variabel pris. Beregnerens pris er derfor opdateret med de tilgængelige prisaftaler december 2022 med tal fra gasprisguiden.dk.

Eksemplerne regner med en gaspris1 på 15 kr./m3 inkl. abonnement, distributionstariffer, afgifter og moms. Du kan få et overblik over de aktuelle gaspriser på fx gasprisguiden.dk.

Virkningsgrad2

Alderen på naturgasfyr giver en anslået virkningsgrad. Jo ældre fyr, des lavere virkningsgrad. Virkningsgraderne er sat til

 • 0,97 = fyralder 0-4 år
 • 0,92 = fyralder 5-8 år
 • 0,87 = fyralder højere end 8 år

Forudsætningerne stammer dels fra Energistyrelsens standardværdikatalog og dels fra beregningerne foretaget af Rambøll i forbindelse med projektforslaget.

Vedligehold

Udgiften til service på gasfyret er medtaget med værdien kr. 1562,50/år inkl. moms.

Fjernvarmeprisen

Varmeregningen består af tre elementer: forbrugsbidrag, effektbidrag og abonnementsbidrag.

 • Forbrugsbidraget er variabelt og afhænger af forbrugt energi over tid (MWh/år). Det afregnes i kr./MWh/år.
 • Effektbidraget er fast og afhænger af BBR-arealet (kr./m2). Det afregnes i kr./m2/år.
 • Abonnementsbidraget er fast. Det afregnes i kr./år.
 • Beregneren benytter forbrugsbidraget gældende fra 1. januar 2023, nemlig 666,00 kr./MWh.4
 • Effektbidraget er på 29,50 kr./m2 til og med de første 400 m2 BBR-areal* 5
 • Abonnementsbidraget udgør 800 kr./år 6
 • Herudover er der for kommende forbrugere medregnet en skønnet udgift til vedligehold af fjernvarmeinstallationen på 162,50 kr./år. Beløbet er ikke en del af fjernvarmeregningen, da det ikke betales til Fjernvarme Horsens, men til en selvvalgt VVS'er.6

Disse poster lægges sammen og giver varmeprisen. Det er dog sådan, at de faste bidrag (effektbidrag og abonnementsbidrag) højst kan udgøre 70% af de variable bidrag (forbrugsbidraget), men at regningen ikke kan blive mindre end de faste bidrag alene.

Eksempel

Her kan man se, hvordan beregneren når frem til sine resultater. Der tages udgangspunkt i et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Ny fjernvarmeforbruger, der skifter fra naturgas. Nugældende priser.

0 Indtastninger Afrundet
1 Gasforbrug, svarende til 18,1 MWh, jf. 3 1789 m3
2 Areal 130 m2
3 Gasfyrets alder, svarende til virkningsgrad på 0,92, jf. 2 5-8 år
4 Resultater, beregnet
5 Årlig udgift til naturgasforbrug, jf. 1 kr. 12,00 x 1789 m3 ekskl. moms kr. 21.468,00
6 Årlig udgift til vedligehold af gasfyr kr. 1250,00 ekskl. moms kr. 1.250,00
7 Årlig varmeregning med naturgas 5+6 ekskl. moms kr. 22.718,00
8 Resultat i beregneren (7) forbrug + vedligehold inkl. moms kr. 28.397,50 kr. 28.398
9 Årlig udgift til fjernvarmeforbrug, jf. 4 kr. 532,80 x 18,1 MWh ekskl. moms kr. 9.643,68
10 Årlig udgift til effektbidrag, jf. 5 130 m2 x kr. 23,60 ekskl. moms kr. 3.068,00
11 Årlig udgift til abonnement og vedligehold, jf. 6 kr. 640,00 + kr. 130,00 ekskl. moms kr. 770,00
12 Årlig varmeregning med fjernvarme 9+10+11 ekskl. moms kr. 13.481,68
13 Resultat i beregneren (12) forbrug + faste bidrag + moms inkl. moms kr. 16.852,10 kr. 16.852
14 Besparelse ift. naturgas inkl. moms kr. 11.545,40 kr. 11.545

3: Virkningsgrad x forbrug x brændværdi (11) / 1000

Forbehold

Beregneren tager ikke højde for brug af supplerende varmekilder, som fx brændeovn, varmepumpe o. lign. Kontakt os, hvis du vil have en vurdering af betydningen for dit resultat.

Beregningen forudsætter et uændret forbrugsmønster efter skiftet til fjernvarme. Det ses dog, at forbrugsmønsteret kan ændre sig med fjernvarme, når den eventuelt billigere fjernvarme får boligejeren til at skrue mere op for varmen for bedre komfort.

Beregneren forudsætter, at man har en måler, også selv om man ikke aftager fjernvarme.

* Bemærk, at beregneren ikke kan bruges ved ejendomme på over 400 m2, da der her gælder andre priser, jf. vores takstblad.