Afkoling

Teknik og praktiske spørgsmål


Valg af fjernvarmeunit

Når husinstallationen skal monteres af din VVS'er, vælger VVS'eren den bedste unit til netop din ejendom udfra vores sortiment. Vi benytter kun anerkendte fabrikater af optimal kvalitet. Det sikrer dig den bedste og mest driftsikre løsning.

Ønsker du en anden unit, end den, VVS'eren foreslår, skal VVS'eren kontakte os og få løsningen godkendt. Da du dermed fraviger vores standardløsning, skal du betale merprisen for den alternative installation. VVS'eren får oplyst merprisen af os, og hvis du accepterer tillægget, sender vi en ekstra faktura til dig på merprisen.


Særlige forhold ved tilslutning af ny bebyggelse

For ny bebyggelse gælder det, at ejendommen kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, når ejendommen står klar til ibrugtagning. Dette meddeler kommunen til ejeren ved udstedelse af byggetilladelsen.*

Hvis der ved den nye bebyggelses ibrugtagningstidspunkt endnu ikke er forsyningsmulighed fra det kollektive varmeforsyningsanlæg, skal forsyningsselskabet etablere en midlertidig varmeløsning uden ekstra udgift for ejeren af ejendommen. Forsyningsselskabet og kommunen deles ligeligt om udgiften til denne midlertidige løsning.**

* Tilslutningsbekendtgørelsen §8

** Tilslutningsbekendtgørelsen §9


Afbrydelse af gasforsyningen

Når VVS’eren installerer dit nye fjernvarmeanlæg, afpropper han samtidig naturgasforsyningen og afmonterer gasmåleren.

Når VVS’eren er færdig, kontakter han vores kvalitetskoordinator, som foretager det afsluttende syn af din installation. Han tager et billede af måleren med synlig målerstand.

Kan han ikke nå frem samme dag, som VVS’eren afslutter arbejdet, kontakter han dig telefonisk for en aftale.

Indtil måleren er afhentet, hæfter du for den og du skal sørge for, at den ikke bliver beskadiget.

Selve nedtagningen af gasforsyningen og afhentning af måler foretages af Evidas (tidl. DGD) folk, og der kan desværre være en del ventetid.

Du skal selv bestille gasafkoblingen hos Evida. Vi vejleder dig herom, når vi laver stikaftalen med dig.

Først når gasforsyningen er nedtaget, kan der retableres. Dette arbejde foretages af Evida, jf. ydelserne indeholdt i tilslutningstilbuddet.

OBS: Når måleren er afproppet, bør du kontakte dit gasselskab, så de kan registrere, at du ikke længere forbruger gas. Ellers risikerer du at komme til at betale både gas og fjernvarme.

Husk også, at du selv skal tjekke at du får refunderet eventuelle tilgodehavender hos dit gasselskab.


Brændeovn - må jeg det med fjernvarme?

Ja. Det må du gerne.

Vi blander os ikke i supplerende varmekilder, men vil dog henlede opmærksomheden på, at fjernvarme er valgt i Horsens-området, bl.a. pga. de miljø- og klimamæssige fordele.

Du skal fortsat betale faste bidrag og forbrug til os.

Men valget er dit.


Hvor hurtigt skal jeg skifte til fjernvarme?

Ejere af ejendomme får ni år til selv at vælge, hvornår man vil have fjernvarme ind i huset.

De ni år tæller fra den dag, tilslutningspligten er pålagt ejendommen, og meddelelsen om pligten er modtaget af borgeren. Det sker i form af et brev fra kommunen.

Det første år efter, at gravearbejdet er startet i din etape, tilbyder Fjernvarme Horsens en fast kampagnepris, som rummer en rabat på op til 20.000 kr. inkl. moms.

Du kan se det planlagte tilslutningstidspunkt her.


Nyere naturgasfyr

Borgere med naturgasfyr købt og installeret i perioden 1. januar 2011 til 1. december 2015, kan vente til fyrets 15. leveår før tilslutningspligten træder i kraft.

Ejeren skal kunne dokumentere fyrets alder overfor Fjernvarme Horsens.

Det har dog visse konsekvenser at vælge denne udsættelse:

  • Man mister kampagnerabatten på 20.000,-. Den gælder kun, hvis man lader sig tilslutte inden for det første år, hvor vi graver i området.
  • Man kan ikke være sikker på at kunne blive tilsluttet tidligere end fyrets 15. leveår, fx. hvis ens fyr bryder sammen. Hvis man vælger at vente, har vi ret til udsætte tilslutningen til enten fristens udløb eller når det passer i øvrige projektplaner. Vi skylder vores andelshavere at tilrettelægge arbejdet på den mest priseffektive måde.
  • Man er ikke garanteret de priser, som ligger i fjernvarmeplanens betingelser. Dvs. at man ikke er garanteret kampagneprisen på 45.550,- (uden kampagnerabat), når vi kommer udover projektperioden, hvilket kan ske, hvis man venter til fyrets 15. leveår.
  • Tilslutningspligten vil efter fyrets 15. leveår tvinge boligejeren til at betale faste bidrag til fjernvarmen, hvad enten man aftager fjernvarme eller ej.
  • Man går glip af ordningen, hvor vi tilbyder at vedligeholde gasfyret indtil fjernvarmen er en mulighed.
  • Når fyret er 15 år gammelt er det oftest udtjent og sandsynligheden for omfattende reparationer i slutningen af levetiden er stor.
  • Ved salg af huset i perioden overfører man ovennævnte konsekvenser af beslutningen til den kommende ejer, der således ikke er sikret tilslutning til kr. 45.550,- og heller ikke selv kan bestemme, hvornår.

Skulle man vælge at vente til fyrets 15. leveår er forløbet som følger:
Når standardfristen på ni år efter tilslutningspligtens pålæggelse er udløbet, bliver man kontaktet. Her skal man gøre opmærksom på, at man har et fyr, som er med i særordningen og at man ønsker at benytte sig af denne. Først på dette tidspunkt skal vi have dokumentation for fyrets alder.


Jeg skal bygge hus i et gasområde – hvad gør jeg?

I dette tilfælde kan Fjernvarme Hosens etablere en midlertidig fjernvarmeforsyning, så nybyggere ikke skal vente på, at fjernvarmeudbygningen kommer frem til området, men kan koble sig direkte på fjernvarmen i forbindelse med bygningen af ejendommen.
Det kan f.eks. være en midlertidig el-unit, som er i ejendommen, indtil tilslutningen til fjernvarmenettet er muligt. I dette tilfælde skal du kontakte Fjernvarme Horsens senest fire uger før der støbes sokkel.


Min energiberegning til byggetilladelsen er lavet på naturgas. Hvad så?

Du skal have genberegnet energiberegningen til fjernvarme og sende den til Horsens Kommune. Energiberegningen, som ligger til grund for byggeriets energimæssige udformning, skal revideres i forbindelse med ændring fra naturgas til fjernvarme. Det vil få en positiv virkning på energiberegningen. Det er grundejerens ansvar at energiberegningen er korrekt. I forbindelse med ibrugtagning af byggeriet, skal grundejeren indsende dokumentation for at reglerne er overholdt.


Hvem betaler genberegningen af energiberegningen til byggetilladelsen?

Du skal henvende dig til kommunen - så vil de hurtigt finde et svar til dig.


Jeg har/er ved at bygge et lavenergihus – hvad betyder det?

Et lavenergihus, der i byggetilladelsen har status af lavenergihus, er automatisk fritaget fra tilslutningspligten. Fjernvarmen er i den forbindelse et tilbud, som kan vælges til. Ved nybyggeri skal du kontakte Fjernvarme Horsens senest fire uger, før der støbes sokkel.


Mit gamle fyr er slidt og tæt på at bryde ned – hvad gør jeg?

Vi vil gerne hjælpe dig, og det kan vi tilbyde at gøre i to situationer under nedennævnte omstændigheder. Det er vores mål, at vores kommende forbrugere på denne vis kan undgå at skulle investere i et nyt fyr inden fjernvarmen kommer. Ordningen er en service fra Fjernvarme Horsens og ikke et krav. Det gælder i alle tilfælde, at vi kun kan hjælpe, hvis ejendommen er pålagt tilslutningspligt.

Scenarie 1: Du bor i et område, hvor udrulningen af fjernvarme er gået i gang

Hvis dit fyr går i stykker, kan du indgå en aftale med os om at blive midlertidig kunde. Det vil sige, at du med det samme bliver fjernvarmekunde og forpligter dig til at overgå til fjernvarme lige så snart det er muligt på din adresse. I den mellemliggende periode overtager vi drift og vedligehold på dit fyr. Du betaler faste udgifter til fjernvarme på linje med "rigtige" fjernvarmekunder, og dit forbrug. Derudover betaler du ingenting for drift og vedligehold af dit fyr.

Scenarie 2: Du bor i et område, hvor fjernvarmen ikke er nået til endnu

  • Hvis dit fyr går i stykker og kræver udskiftning, kan du indgå en aftale med os om at blive midlertidig kunde, som beskrevet ovenfor. Det kræver, at din VVS'er kontakter os med en vurdering af, at fyret er kassabelt, og vores synsmand er enig heri.
  • Hvis dit fyr går i stykker og kan repareres, kan vi ikke hjælpe, og du må selv bekoste reparationen, som du også ville have gjort, hvis fjernvarmen ikke var på vej.

Hvis du er i tvivl, er det under alle omstændigheder altid en god idé at kontakte Fjernvarme Horsens, for råd og vejledning om mulighederne for at få assistance.

Bemærk: Definitionen af, om fjernvarmen er nået eller ikke er nået til et område afgøres af de etapeplaner, der er offentliggjort på kortplanen.


Mit hus er opvarmet med el. Hvad betyder det for mig?

Huse, der oprindeligt er bygget som el-opvarmede huse og aldrig har haft almindelige radiatorer med et vandsystem, skal som udgangspunkt også konverteres til fjernvarme.

Hvis opvarmningen inden for de sidste par år er ændret til varmepumpe, kan man få en fritagelse. Hvis en konvertering til fjernvarme er uforholdsmæssig dyr, kan man også få en fritagelse.

Bemærk: Hvis lokalplanen i dit område siger at du skal forsynes kollektivt, kan du som udgangspunkt ikke få en fritagelse.

Det er Horsens Kommune, der afgør, om dit hus kan blive fritaget.

Du skal ansøge om en fritagelse – det skal ske i forbindelse med høringen om tilslutningspligten i dit område. (Bemærk: Historisk)


Jeg har et gaskomfur, terrassevarmer, gaskamin eller lignende – kan jeg fortsætte med det, selv om jeg tilslutter mig fjernvarmen?

Ja, man kan godt bibeholde gasinstallationen og fortsat bruge sit gaskomfur, terrassevarmer og kamin samtidig med at Fjernvarme Horsens forsyner huset med fjernvarme.

Dog er det en god idé at ringe til naturgasselskabet og meddele dette, således at man kan blive sat i forbrug derefter. Endvidere oplyser Evida (tidl. Dansk Gas Distribution, DGD (tidl. DONG)), at når man så ikke længere anvender disse apparater skal stikledningen (installationen) nedtages og omkostningen for dette påhviler kunden.