Horsens Kommune Logo

Dispensationer & fritagelser

Det er Horsens Kommune, der behandler alle spørgsmål vedr. dispensationer og fritagelser ift. fjernvarmen. Har du flere spørgsmål om disse emner skal du derfor henvende dig direkte til kommunen.

Bemærk: Alle områder i fjernvarmeplanen har fået pålagt tilslutningspligt og oplysningerne nedenfor kan derfor være uaktuelle og kun af historisk betydning.

Horsens Kommunes vejledning om tilslutningspligt


Andre spørgsmål


Hvordan kan jeg blive fritaget for tilslutningspligten?

Det er Horsens Kommune der tager sig af forhold om fritagelse og dispensation - ikke Fjernvarme Horsens. Derfor skal alle spørgsmål herom rettes til kommunen.

Forholdene er reguleret efter både planloven og varmeforsyningsloven. De overlapper hinanden og derfor kan der ikke gives et entydigt svar. Det afhænger af en individuel vurdering.

Er der iflg. lokalplanen kollektiv tilslutningspligt til naturgas, ophører den først, når den afløses af en tilslutningspligt til fjernvarmen, som kan pålægges jf. varmeforsyningsloven.

Ifm. pålæggelsen af tilslutningspligt til fjernvarme skal der, iflg. varmeforsyningsloven, ske en individuel vurdering.

Først på det tidspunkt, kan det vurderes om en bygning opfylder kravene om 50% vedvarende energi og dermed kan fritages for tilslutningspligten.

Man skal ansøge om en fritagelse og det skal, jf. ovenstående, ske i forbindelse med høringen om tilslutningspligten i området.

Der er således ingen mulighed for at give en generel fritagelse på forhånd.


Jeg har et lavenergihus – hvad betyder det?

Lavenergihuse - samt huse, der opfylder status som lavenergihuse i byggetilladelsen - er fritaget for tilslutningspligten.


Kan jeg få en dispensation fra tilslutningspligten?

For at få dispensation jf. tilslutningsbekendtgørelsens §17 kræver det

  • at man er folkepensionist,
  • at ejendommen er et enfamiliehus,
  • at man selv bor i huset, og
  • at man har fast bopæl på ejendommen fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilslutningspligt.

Det er Horsens Kommune, der afgør, om du kan få dispensation.
Du skal ansøge om en dispensation – det skal ske i forbindelse med høringen om tilslutningspligten i dit område.

I modsætning til en fritagelse, som gives til bygningen, så følger en dispensation boligejeren. Dvs. at næste ejer af boligen ikke har dispensation, men er pålagt tilslutningspligt.


Hvem kan ellers ansøge om dispensation/fritagelse?

Der er en række typer af ejendomme, som efter bekendtgørelsens § 15 også kan fritages.

Det er bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

Det er Horsens Kommune, der afgør, om du kan få dispensation.


Kan jeg få en længere frist end de ni år?

Tilslutningsbekendtgørelsens §17 kan i enkelte særlige tilfælde bruges til at fristforlænge tilslutningen.

Fristforlængelsen kræver politisk godkendelse samt en dokumenteret argumentation for udsættelsen.

Eksempler på særlige tilfælde kan være manglende økonomisk formåen eller lignende.

Det er Horsens Kommune, der træffer afgørelsen. Du kan tidligst søge om at få fristen forlænget et år før den normale frist på ni år udløber.

Reglerne for fritagelse og dispensation er fastsat af Energistyrelsen.