Motivationstarif

Mere og bedre udnyttet fjernvarme skal få endnu flere væk fra gassen

I en tid, hvor ekstra mange efterspørger fjernvarme, er der et akut behov for mere varmeenergi i fjernvarmenettet. Ved at optimere produktionsmetoderne og tilføje mere overskudsvarme kan Fjernvarme Horsens øge kapaciteten. Samtidig skal forbrugerne hjælpe med at udnytte den eftertragtede fjernvarme mere effektivt.

Pres på fjernvarmen

Fjernvarme Horsens oplever, at kunderne, set i lyset af den internationale situation, hvor Energistyrelsen for eksempel netop har udsendt advarsel om flere begrænsninger i de russiske gasleverancer,  og energiprisernes fortsatte himmelflugt, aktuelt efterspørger fjernvarme i et antal og et tempo, som langt overstiger de estimater, som var forudsat i selskabets langsigtede planer for fjernvarmeudrulning.

Den øgede interesse skaber udfordringer, fordi forsyningskapaciteten først er planlagt til at være fuldt udbygget når Horsens’ store fjernvarmeplan, som konverterer 10.000 husstande fra naturgas til fjernvarme, er færdigudrullet.

Fjernvarme Horsens har derfor et stærkt ønske om at øge mængden af fjernvarme i ledningsnettet og iværksætter nu en række tiltag, som tilsammen skal skaffe mere og bedre udnyttet fjernvarme.

- Tiltagene er blandt Fjernvarme Horsens’ svar på den aktuelle energikrise, siger direktør i Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck. - Både produktionen af fjernvarmen og udnyttelsen af den ude i de enkelte boliger kan effektiviseres yderligere og det er vi nu i fuld gang med. Den forværrede situation på energimarkederne understreger, at behovet for nye tiltag er reelt og akut.

Effektiv fjernvarmeproduktion

Fjernvarme Horsens har igangsat en proces, hvor produktionen skal planlægges mere agilt og udnyttelsen af de eksisterende produktionsanlæg optimeres. For eksempel vil bedre prognoseværktøjer og en hurtigere reaktionstid kunne tilpasse varmeproduktionen proaktivt til de øjeblikkelige forhold på energimarkederne. I den kommende tid opføres endvidere flere akkumuleringstanke, hvor fjernvarmen kan oplagres, til der bliver behov for den, eksempelvis i spidsbelastningsperioderne morgen og aften. Den øgede lagringskapacitet gør det muligt i højere grad at producere varmen, når det er billigst, og ikke kun når varmen efterspørges.

- Det vil mindske behovet for at lave varme på fossil naturgas ved spidsbelastninger og dermed hjælpe udfasningen af gas på vej, siger direktøren og tilføjer, at tiltagene vil give mere optimale forhold for den mest effektive produktion af fjernvarme.

Overskudsvarme fra Horsens Bioenergi

Fjernvarme Horsens har netop indgået en aftale med Horsens Bioenergi om udnyttelse af overskudsvarme fra produktionen af biogas på Horsens Bioenergis anlæg i Raadved. Det vil øge kapaciteten i fjernvarmesystemet, så flere kan tilsluttes hurtigere end oprindelig planlagt. Når produktionen af en energiform, grøn biogas, kan levere overskudsenergi til produktion af en anden energiform, fjernvarme, er det et godt eksempel på den såkaldte sektorkobling, hvor forskellige energiformer spiller sammen om at sikre en stabil og grøn energiforsyning.

Forbrugerne skal udnytte fjernvarmen bedre

Ikke kun på produktionssiden er der fokus på øget effekt og optimeringer.

- Med så mange i kø til fjernvarmen, må det sikres, at den effektivt producerede fjernvarme også udnyttes effektivt af forbrugerne og ikke går til spilde, siger Christian Niederbockstruck. - Netop på forbrugersiden findes store potentialer, og dem tager vi nu fat i.

Hvert år må Fjernvarme Horsens’ andelshavere se adskillige millioner kroner forsvinde ud i den blå luft, fordi mange af de forsynede ejendomme udnytter den modtagne fjernvarme for dårligt. Det skyldes oftest dårligt indregulerede anlæg eller uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.

Det betyder, at der skal produceres mere varme end nødvendigt, hvilket belaster produktions- og distributionsanlæg unødigt. Det skaber øgede udgifter, som rammer hele andelsfælleskabet. En bedre varmeudnyttelse vil derfor betyde en lavere varmeregning for alle.

- I en tid, hvor fjernvarme er en efterspurgt ressource, har vores andelshavere en forpligtigelse til at være bevidste og ansvarlige fjernvarmeforbrugere, siger direktøren. - Det skal vi hjælpe dem med, så vi i fællesskab hurtigere kan få flere over på fjernvarme og væk fra fossil og dyr naturgas.

Hjælp til forbrugere med dårlig varmeudnyttelse

For at hjælpe forbrugere med dårlig varmeudnyttelse til at blive bedre fjernvarmekunder og undgå unødigt høje varmeregninger, vil Fjernvarme Horsens fremover løbende kontakte de berørte forbrugere efter tur, alt efter, hvor galt det ser ud. Det er muligt via intelligent målerovervågning. Forbrugerne bliver gjort opmærksom på problemet og tilbudt råd og vejledning til en bedre udnyttelse af fjernvarmen, bl.a. ved at benytte den gratis app, E-forsyning, hvormed forbrugeren selv kan overvåge sit forbrugsmønster.

Motivationstarif

Fremover vil en ny model for afregning af fjernvarme gøre det dyrere at spilde fjernvarme. I lighed med mange andre byer, indføres der fra 1. juli en ny motivationstarif, som lægger gebyr på en dårlig udnyttelse af fjernvarmen og omvendt belønner forbrugere med en effektiv udnyttelse. Det har vist sig at være en effektiv og fair måde at udnytte de fælles ressourcer bedst muligt, fordi de øgede udgifter i højere grad betales af dem med den mindst effektive varmeudnyttelse.

- Som fjernvarmekunde gør man allerede den grønne omstilling en stor tjeneste uden den helt store indsats, påpeger direktør Christian Niederbockstruck. - Fjernvarme er nem varme og det er fjernvarmeselskabets ansvar at sikre så effektiv og bæredygtig produktion som mulig. En optimering af den enkelte boligs fjernvarmeinstallation er en relativt nem og billig måde for fjernvarmekunderne at løfte deres del af ansvaret for en effektiv udnyttelse af energiressourcerne - og at få mulighed for en lavere varmeregning.

Har man mistanke om, at boligens fjernvarmeanlæg ikke kører som det skal, bør man få det tjekket. Før man ringer til VVS’eren, kan man benytte app’en E-Forsyning, hvor man kan aflæse målerdata og få en ide om problemets omfang.

Selvom motivationstariffen i høj grad handler om at udnytte de knappe fjernvarmeressourcer optimalt, så flere kan få glæde af dem, og sænke udgifterne for andelsfællesskabet, så vil flest mulig optimerede husstandsinstallationer samtidig give den enkelte forbruger den laveste varmeregning og den bedste varmekomfort.

Vigtige skridt på vejen mod grønnere fjernvarme til flere

Alle de nye tiltag bliver således skridt på vejen mod grønnere fjernvarme og et mere bæredygtigt energiforbrug. De bidrager også til, at Horsens samlet set bliver mindre afhængig af naturgas. Den øgede effekt i fjernvarmenettet hjælper med at lette presset fra de mange forbrugere, som hurtigt vil kobles på fjernvarmen. Samtidig bedres produktionsøkonomien og de enkelte forbrugeres varmeregnskab, til gavn for både Fjernvarme Horsens og dets andelshaverne.

- Som forbrugerejet andelsselskab skal Fjernvarme Horsens ikke tjene penge på fjernvarmen, slutter direktør Christian Niederbockstruck. - I stedet kan vi have fuldt fokus på vores samfundsmæssigt vigtige opgave: at sikre andelshaverne forsyning af stabil og prisrobust fjernvarme med den mindst mulige belastning af miljø, ressourcer og klima. Den grønneste - og billigste - energi er den, som ikke bruges.

Fakta: Motivationstarif

Den gennemsnitlige årlige returtemperatur må ikke overstige værdien i nedenstående tabel for den tilsvarende, gennemsnitlige årlige fremløbstemperatur.

Sker det, vil det variable forbrugsbidrag tillægges 1 pct. for hver grad °C den målte returtemperatur er højere end den forventede. Hvis returtemperaturen er lavere end den forventede, vil det variable forbrugsbidrag fratrækkes 1% for hver grad °C den målte returtemperatur er under den forventede.

I det første års indfasningsperiode (varmeåret 2022-23) vil prisen på en megawatt-time kunne svinge 10% op eller ned, alt efter om ejendommen er god eller dårlig til at udnytte modtagne fjernvarme.

Motivationstariffens konkrete udformning og grænseværdier vil fremgå af det nye takstblad, som snarest anmeldes til Forsyningstilsynet og lægges på hjemmesiden. Her vil man også kunne finde en beregner, som kan anslå motivationstariffens betydning for den enkelte forbrugers varmeregning.

Tariffen og det nye takstblad bliver gældende ved det nye varmeårs start, 1. juli, hvilket medfører, at resultatet af motivationstariffen vil kunne ses på årsopgørelsen for varmeåret 2022/23, som udsendes i august 2023.

Man har med andre ord et år til at rette op på eventuelle problemer.

Da ikke alle får den samme fremløbstemperatur, pga. afstanden til værket, stilles der krav til returtemperaturen efter nedenstående tabel. Grafen viser, hvornår man får hhv. fradrag og tillæg.

Fremløbstemperatur (°C) 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
Forventet returtemperatur (°C) 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
 
Fremløbstemperatur (°C) 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
Forventet returtemperatur (°C) 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40
motivationsgraf

Fakta: Hvad kan man selv gøre?

Er der mistanke om, at boligens fjernvarmeanlæg ikke kører optimalt, kan man starte med at hente den gratis app, E-Forsyning, eller besøge www.eforsyning.dk. Efter login kan man se diverse oplysninger om fjernvarmeforbruget og senest pr. 1. juli også aflæse frem- og returløbstemperaturer. Fjernvarme Horsens’ hjemmeside har en række gode råd til effektiv brug af fjernvarme på www.fjernvarmehorsens.dk/råd. Har man behov for yderligere hjælp, bør man kontakte sin VVS’er.

Fakta: Betydningen af lav returtemperatur

En lav returtemperatur markerer en effektiv drift af boligens varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet optimalt i boligen. Det giver den billigste varmeregning og den bedste varmekomfort. Det er også en fordel for varmeværket, som får:

  • mindre udgifter til eldreven pumpning af vand rundt i ledningsnettet. Det sparer el og vedligeholdelsesomkostninger på pumpestationerne.
  • mulighed for at sænke temperaturen på vandet i ledningsnettet. Dermed bliver varmetabet i ledningerne mindre.
  • mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør.
  • en mindre varmeproduktion pr. forbruger pga. bedre energiudnyttelse. Dermed mindskes omkostningerne og miljøbelastningen.
  • mulighed for en samlet set større varmeproduktion på varmeværket.
  • mulighed for at producere en større del af varmen på de klimavenligste anlæg. Det mindsker bl.a. andelen af fossilt naturgas.
  • et øget tempo på vej mod de fælles, grønne mål.