Prisudvikling
7. december 2022

Prisregulering

Fjernvarme Horsens regulerer varmeprisen pr. 1. januar 2023

Det fortsatte pres på energimarkederne har nødvendiggjort en regulering af fjernvarmeprisen, for at dække de stigende udgifter til energiindkøb til fjernvarmeproduktionen. Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har på sit bestyrelsesmøde den 6. december 2022 vedtaget det nye budget, hvori prisreguleringen indgår som en forudsætning for at opnå den balance i regnskabet, som kræves af lovgivningen.

 • Derfor hæves forbrugsbidraget (megawatttime-prisen) med 7%, svarende til kr. 43,50 til kr. 666,00/MWh.
 • Effektbidraget reguleres ikke og er fortsat 29,50 kr./m2/år.
 • Abonnementsbidraget reguleres ikke og er fortsat 800 kr./år.

For det såkaldte standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh betyder det samlet en årlig stigning på kr. 787,60 (kr. 65,63 pr. måned) til kr. 16.689,60 pr. år, svarende til 5%.

Den nye takst er gældende fra 1. januar 2023. Målerne aflæses omkring nytår, men prisjusteringen vil først figurere på årsopgørelsen som en selvstændig linje. Der udsendes heller ikke nye budgetter før ved næste varmeårs start, ligesom aconto-raterne ikke automatisk justeres.

Motivationstariffen vil ligeledes figurere på årsopgørelsen med to selvstændige linjer.

Med denne regulering sikres det, at selskabets sunde økonomi bevarer sit solide fundament og at andelshaverne fortsat kan forvente en stabil fjernvarmeforsyning.

Betalingsfristerne ændres samtidig fra den 4. i måneden til den 1. i måneden.

Fakta:

 • Standardhuset er på 130 m2 og har et årligt forbrug til opvarmning og varmt brugsvand på 18,1 MWh. Standardhuset er en målestok som benyttes af energibranchen og Forsyningstilsynet til at sammenligne priser ved forskellige opvarmningsformer.
 • Den månedlige varmeregning for et standardhus stiger med 65,60 kr.
 • Megawatt-time-prisen hæves fra 622,50 kr. til 666 kr.
 • Effektbidraget reguleres ikke og er fortsat 29,50 kr./m2/år.
 • Abonnementsbidraget reguleres ikke og er fortsat 800 kr./år.
 • Beløbene er inkl. moms,
 • Taksterne for tilslutning og diverse administrative gebyrer forbliver uændrede.
 • Den samlede prisregulering svarer til 5% ift. seneste regulering.
 • Da prisreguleringen iflg. Forsyningstilsynet ikke udgør en væsentlig stigning, frafaldes kravet om 3 måneders varsel, og reguleringen kan ske pr. udgangen af indeværende måned.
 • Se prisbladet for 2023 her
 • Se prisbladet for 2022 her