Fjernvarme Horsens klar med strategi for fremtidens varmeforsyning

Grøn omstilling, sikker forsyning og stabile priser er fortsat afgørende mål

Fjernvarme Horsens er allerede godt i gang med det nye samarbejde med HAMLET PROTEIN, hvor virksomhedens overskudsvarme bliver udnyttet til gavn for ca. 3.300 husstande, og potentialet for at udnytte andre virksomheders overskudsvarme er fortsat stort. Men det spændende samarbejde med HAMLET PROTEIN står ikke alene.

Fjernvarme Horsens har netop vedtaget en strategi, som ser på, hvilke aktiviteter der er nødvendige i perioden fra 2017 til 2037 for fortsat at sikre stabile, lave priser og en høj forsyningssikkerhed. Investeringerne i overskudsvarme og varmelagre er langt fra de eneste elementer.
Strategien indeholder bl.a. også en opgradering af forbrændingsanlægget på Endelavevej, nye veksler- og pumpestationer rundt om i byen samt flere investeringer i ledningsanlæg.

"Strategiplanen er en naturlig konsekvens af, at Horsens i disse år oplever en kraftig vækst og udvikling, som Fjernvarme Horsens skal være gearet til at følge. Og planen ændrer ikke på, at den grønne omstilling i varmeforsyningen, den høje forsyningssikkerhed og en stabil og robust prisstruktur fortsat er vores tre vigtigste mål," siger formanden for Fjernvarme Horsens A/S Lars Goldschmidt.

Strategien betyder, at der over en 20-årig periode i alt skal investeres ca. 2,2 mia. kr. i den grønne omstilling og Horsens’ kollektive varmeforsyning. I beløbet er medregnet investeringerne i den såkaldte fjernvarmeplan, hvor byens naturgasforbrugere konverteres til fjernvarme. Horsens Kommune gav i 2016 en lånegaranti til dette projekt, som forløber helt efter planen. Interessen for at få fjernvarme hurtigst muligt har endda vist sig større end forventet.

Investeringer relateret til 20-års strategien skal finansieres dels via driften og restfinansieringen sikres via en låneramme.

"Investeringerne er indregnet i vores langtidsbudgetter, og formålet er også at kunne fastholde de lave priser. Investeringerne kommer altså ikke til at give forbrugerne en ekstraregning," understreger Lars Goldschmidt.

Det er nødvendigt at lånefinansiere, idet Fjernvarme Horsens ifølge loven skal hvile i sig selv økonomisk. Det betyder, at de løbende omkostninger hele tiden skal indregnes i priserne, og at selskabet kun i meget begrænset omfang selv kan spare pengene op.
Derfor har Fjernvarme Horsens anmodet Horsens Kommune om en kommunegaranti til det nødvendige lån.

"Et kommunegaranteret lån vil fremtidssikre vores finansiering bedst og mest hensigtsmæssigt for forbrugerne, og Fjernvarme Horsens har en solid kreditvurdering," pointerer Lars Goldschmidt.

Formanden for andelsselskabet Fjernvarme Horsens A.m.b.a. – altså det selskab, der repræsenterer de tusindvis af forbrugere – ser også meget positivt på strategien:

"Det vigtigste for mig er, at vi sikrer stabile og lave priser, fuldstændigt som vi har lovet vores andelshavere, og det lever strategien op til. Samtidig er det udtryk for rettidig omhu, når vi allerede nu sikrer en så langsigtet finansiering," siger Niels Karl Grønlund.