afslutning

Fjernvarmeplanen er i mål

Udrulningen af fjernvarme til 10.000 husstande i Horsens og omegn har nået sin afslutning. Projektet, som er danmarkshistoriens største sammenhængende konverteringsprojekt, færdiggøres til tiden og til den lovede kampagnepris.

I 2015 vedtog byrådet i Horsens at den halvdel af byen, der var forsynet med fossil naturgas og de nærmeste omegnsområder skulle overgå til klimavenlig fjernvarme. Det primære mål var at forbedre kommunens CO2-regnskab. Fjernvarme Horsens blev bedt om at udarbejde et projektforslag, og efter byrådets godkendelse kunne arbejdet med projektet, der lokalt blev kendt som fjernvarmeplanen, gå i gang.

Tredobling af kundegrundlag på 10 år

På det tidspunkt var der ca. 8.200 fjernvarmetilslutninger i Horsens og det tal er siden 2015 vokset til 21.740 i juni 2023, svarende til en tilgang på 13.540 nye tilslutninger. Konverteringsprojektet har bidraget med ca. 9.700 ud af knap 11.000 potentielle konverteringer. Nu er alle hovedledninger lagt i jorden og de sidste kan få fjernvarme til den kommende varmesæson. Dermed forventes det, at tilslutningstallet runder 10.000. I perioden har nyudstykninger og yderligere tilslutninger i de allerede eksisterende fjernvarmeområder bidraget med ca. 3.800 nye fjernvarmestik. Horsens vækster fortsat og det forventes at Fjernvarme Horsens i løbet af få år runder 25.000 tilslutninger.

Stor indsats fra alle parter

Direktør i Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck, glæder sig over fjernvarmeplanens succes:

”At det har været muligt at gennemføre et projekt af denne størrelse, skyldes først og fremmest en kæmpe indsats af vores medarbejdere og mange samarbejdspartnere. Snesevis af leverandører med hundredevis af medarbejdere, VVS-firmaer fra hele Østjylland og et bredt spektrum af andre interessenter, herunder myndigheder og beredskab, har med deres store engagement æren for, at vi er nået i mål,” siger direktøren. ”Det har været hårdt arbejde, men det er gået over al forventning.”

Til tiden og til prisen

Fjernvarme Horsens udmeldte fra starten en fast tilslutningspris, som var fælles for alle, uanset husets størrelse og stikledningens længde. Den model ser Christian Niederbockstruck som en væsentlig årsag til, at så mange koblede sig på fjernvarmen med det samme: ”Så vidste boligejerne, hvad de kunne regne med, og selv om mange fra begyndelsen var skeptiske, så holdt både tidsplan og tilslutningspris hele vejen i mål.”

Flere nye forbrugere hurtigere end forventet

Fjernvarmeplanen forudsatte forskellige succeskriterier for tilslutning for de forskellige etaper. Fælles for dem alle er, at tilslutningsprocenterne ligger langt højere end det forventede og at de nye forbrugere har presset på for at blive tilsluttet hurtigere. Også boligejere med fritagelser har ændret mening og vil på fjernvarme. Nye udstykninger og yderligere tilslutninger i allerede etablerede fjernvarmeområder øger ligeledes antallet af tilslutninger, og tilsammen har det gjort, at Fjernvarme Horsens har måttet fremskynde udvidelserne af produktionskapaciteten.

”Fjernvarme Horsens modtager dagligt adskillige henvendelser fra boligejere, som er interesseret i at skifte til fjernvarme,” siger direktør Christian Niederbockstruck. ”Det er naturligvis glædeligt med den store interesse og vi gør alt hvad vi kan for at imødekomme ønskerne.”

Perfekt timing

Da de geopolitiske forhold for et par år siden blev usikre, med krig, energikrise og inflation til følge, skabte det et stort pres på fjernvarmeselskaberne for at tilslutte endnu flere så hurtigt og helst så grønt som muligt. På det tidspunkt var udrulningen af fjernvarme i Horsens allerede langt fremme.

Formanden for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, fremhæver fordelene ved at være tidligt ude:
”Ingen kunne forudse, hvad der kom til at ske, men de fremsynede politiske beslutninger, først og fremmest klimaplanen fra 2013, har under alle omstændigheder givet Horsens et stort forspring. Energikrisen har vist hvor ustabile energipriserne kan være. Her er fjernvarmen mere robust, og det kommer de mange nye fjernvarmekunder til gode,” påpeger formanden, og tilføjer:

”Den tidlige start betyder også, at projektet kun i begrænset omfang i slutfasen har været påvirket af krisens negative konsekvenser, som f.eks. prisstigninger og leveringsproblemer på materialer. Problemer, man nu kæmper med andre steder. Vi kan derimod afslutte fjernvarmeplanen nu, på et tidspunkt, hvor mange andre byer først skal til at gå i gang.”

Med tillid følger ansvar

Formanden for Fjernvarme Horsens A.m.b.a., Jens Glavind, tilslutter sig: ”Fjernvarmeplanen har gjort Fjernvarme Horsens til Danmarks største forbrugerejede fjernvarmeselskab. Jo flere andelshavere vi er, des bedre rustet er vi til fremtidens udfordringer. Vi er glade for andelshavernes store tillid og påtager os med glæde ansvaret for at sikre stabil, klimavenlig og prisrobust fjernvarme til snart 25.000 ejendomme i Horsens og omegn.”

Fjernvarme Horsens markerer milepælen med en reception for indbudte samarbejdspartnere og interessenter.

Faktaboks

  • Fjernvarmeplanen omfatter oprindeligt 10.235 ejendomme, der er omfattet af tilslutningspligten.
  • Projektforslag blev godkendt i 2015 og anlægsperioden er fra 2016 til 2023.
  • Der er etableret ledningsnet og produktionskapacitet, så de sidste kan få fjernvarme til den kommende varmesæson.
  • 9.687 ejendomme er tilsluttet, hvor 300 aktuelt er under udførelse. Det svarer til en tilslutning på 95 pct.
  • Samtidig er der uden for projektet tilsluttet 3.843 ejendomme ifm. byfortætning og byvækst.
  • I juni 2023 er der således 21.740 tilslutninger mod 8.200 i 2015.
  • Der er etableret i alt 440 km fjernvarmeledninger, fordelt med 262 km hovedledninger og 178 km stikledninger til de enkelte ejendomme.
  • CO2-besparelsen ift. naturgas svarer årligt til 93.000 tons.
  • Der er etableret i alt 96,5 MW effekt i nye produktionsanlæg, bl.a. i flisværket og flere overskudsvarmeanlæg, samt varmepumper og elvarme.