Prisudvikling
10. december 2020

Prisjustering

Fjernvarme Horsens justerer forbrugerpriserne pr. 1. januar 2021

Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. besluttede i 2019 at foretage en årligt tilbagevendende justering af forbrugerpriserne. Ved årskiftet 2019/2020 steg priserne således med ca. 1%, og en lignende justering vil ske ved årskiftet 2020/2021.

Det betyder følgende ændringer i taksterne:

 • Megawatttimeprisen stiger med kr. 5,- til kr. 500,-/MWh
 • Effektbidraget stiger med 25 øre til kr. 23,625/kvm/år
 • Abonnementsbidraget stiger med kr. 6,25 til kr. 637,50/år

For det såkaldte standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh betyder det samlet en stigning på kr. 129,- til kr. 12.759,-/år.

Dermed er stigningen 0,7% mindre end landsgennemsnittet på 1,7% og prisen for et standardhus ligger kr. 386,- under landsgennemsnittet på kr. 13.145,-.

De nye takster er gældende fra 1. januar 2021. Målerne aflæses omkring nytår, men af hensyn til de administrative omkostninger vil prisjusteringen først figurere på årsopgørelsen som en selvstændig linje. Der udsendes heller ikke nye budgetter før ved næste varmeårs start, ligesom aconto-raterne ikke automatisk justeres.

Med denne regulering vil andelshaverne kunne se frem til endnu et år med nem, billig og grøn fjernvarme, samtidig med at selskabets sunde økonomi bevarer sit solide fundament.

Taksterne for tilslutning og diverse administrative gebyrer forbliver uændrede.

 • Se det opdaterede prisblad her
 • Se det hidtidige prisblad her

Baggrund

 • Da Horsens' gamle varmeværker fusionerede pr. 1. januar 2015, skete det bl.a. med en aftale om, at priserne skulle harmoniseres og ikke måtte stige, før alle andelshaverne i det nye selskab, Fjernvarme Horsens, havde opnået ensartede økonomiske vilkår.
 • Priserne faldt herefter med hhv. 16% og 45%, og allerede ved generalforsamlingen i 2018 kunne andelshaverne konstatere, at harmoniseringen var slået fuldt igennem med et prisniveau, som placerede Horsens som den 4. billigste fjernvarmeby blandt landets 10 største byer.
 • Løftet om en harmonisering og et prisfald var dermed overholdt, endda uden en sideløbende pristalsregulering.
 • Imens fjernvarmepriserne i Horsens har været faldende eller uændrede, har prisudviklingen i samfundet ændret sig i modsat retning.
 • Hvis Fjernvarme Horsens fastholdt priserne på 2018-niveau, ville der i realiteten være tale om et prisfald, set i forhold til andre sammenlignelige udgifter i den enkelte andelshavers husholdning.
 • Fordi alle priser i samfundet udvikler sig - og dermed fx også medfører øgede udgifter til ydelser fra underleverandører - er det normalt, at priser reguleres, så indtægter og udgifter følges ad.
 • Set i lyset af samfundets prisudvikling og selskabets ønske om at fastholde sin strategi for en robust økonomi, besluttede bestyrelsen i 2019 at udvise rettidig omhu og igangsætte en årligt tilbagevendende regulering af priserne.