Penge
11. januar 2021

Ny støtteordning til fjernvarme omfatter kun fremtidige projekter

Den netop åbnede fjernvarmepulje giver anledning til mange henvendelser fra lokalområdet. Ordningen giver imidlertid ikke nuværende og kommende fjernvarmeforbrugere i Fjernvarme Horsens’ eksisterende forsyningsområder mulighed for at opnå del i midlerne ved etablering af fjernvarme. Det skyldes primært at ordningen udelukkende retter sig mod fjernvarmeprojekter som ikke allerede er igangsat.

Som en del af klimaaftalen fra juni 2020 er der netop åbnet for ansøgning om midler fra "Tilskudsordningen for tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet", den såkaldte fjernvarmepulje. Det er puljemidler, der skal sikre, at boligejere med olie- eller naturgasfyr, kan skifte til grøn fjernvarme.

Fjernvarmepuljens overordnede mål er at udbrede fjernvarmen yderligere ved at gøre det rentabelt at etablere ledningsnet i nye områder, som ikke ville kunne forsynes med fjernvarme under normale betingelser.

Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder. Selskaberne kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Fjernvarmepuljen giver således ikke støtte til individuelle, enkeltstående konverteringer, men kun til nye projekter, der omfatter flere ejendomme. Det er kun fjernvarmeselskaber, som kan søge midler, ikke de enkelte boligejere.

Ordningen omfatter udelukkende kommende projekter som endnu ikke er endeligt godkendt.

Puljemidler i fjernvarmeplanens områder

I Horsens er Fjernvarme Horsens i gang med at udrulle fjernvarmeplanen, som skal konvertere de omfattede ejendommes varmeforsyning fra naturgas eller oliefyr til fjernvarme.

Fjernvarmeplanen er for længst vedtaget og i den forbindelse overtog Fjernvarme Horsens forsyningspligten i planens områder. Da fjernvarmepuljen hverken giver støtte til allerede vedtagne projekter eller til områder hvor et fjernvarmeselskab allerede har forsyningspligt, er ejendomme omfattet af fjernvarmeplanen dermed udelukket fra puljemidlerne.

Puljemidler i eksisterende fjernvarmeområder

I områder, hvor distributionsnet til fjernvarme allerede findes, vil det typisk være enkeltejendomme, som kan konverteres. Da puljen kun giver støtte til projekter, som kræver etablering af nye distributionsnet, der kan forsyne flere ejendomme, er etablerede fjernvarmeområder heller ikke omfattet af puljens muligheder.

Skrotningsordningen til olie- og gasfyr

Denne ordning er ikke den samme som, eller en del af, fjernvarmepuljen. Skrotningsordningen trådte i kraft 1. oktober 2020 og  giver mulighed for, at ejere af helårsboliger på individuel basis kan få støtte til en varmepumpe, hvis de skrotter naturgas- eller oliefyret. Skrotningsordningen gælder ikke helårsbebyggelse i områder, som er udlagt til fjernvarme, hvilket vil sige næsten hele Fjernvarme Horsens’ forsyningsområde. Udskiftning af fjernvarme med varmepumpe er ikke dækket af skrotningsordningen og kan være forhindret af tilslutningspligten. Hvis ejendommen har tilslutningspligt til, men endnu ikke fået, fjernvarme, gælder skrotningsordningen heller ikke.