Vedtægter for Fjernvarme Horsens A/S

Tryk på nedenstående link og dokumentet åbner som PDF-fil

Download vores vedtægter som pdf.

VEDTÆGTER

HKV HORSENS A/S, CVR-NR. 35520104

Oktober 2016

 1. NAVN
  1. Selskabets navn er HKV Horsens A/S
 2. FORMÅL
  1. Selskabets formål er
   - at producere og levere varme til det selskabet og ejerkredsen knyttede forsyningsområde
   - at producere og levere el,
   - at forestå vedligeholdelse og udbygning af eksisterende forsyningsledninger og produktionsenheder,
   - at rådgive ejerkredsen om samt for denne at forestå etablering af nye forsyningsledninger og produktionsenheder - herunder som led heri at have ejerskab til sådanne,
   - at varetage andre aktiviteter, som efter bestyrelsens opfattelse er i naturlig forlængelse heraf, herunder pleje af en eventuel formue,
   - varetage administration for ejerkredsen samt anlægge, vedligeholde og føre tilsyn.
 3. KAPITAL
  1. Den nominelle selskabs kapital er 500.000,00 kr. fordelt på kapitalandele af 1.000,00 kr.
 4. KAPITALANDELE
  1. Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som føres af selskabets bestyrelse. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. Selskabsloven§ 51, stk. 4.
  2. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
  3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
  4. Kapitalandelene kan kun transporteres på navn, og enhver overgang af kapitalandele skal noteres i selskabets ejerbog. Forud for notering i ejerbogen skal bestyrelsen have fremvist skriftlig dokumentation for overgangen.
 5. OVERGANG AF KAPITALANDELE
  1. Enhver overgang af kapitalandele skal godkendes af selskabets bestyrelse.
 6. GENERALFORSAMLING
  1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i Horsens Kommune.
  2. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være indleveret og modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
  3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med højst 4 og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse kan ske pr. e-mail, anbefalet brev eller på anden sikker måde til de kapitalejere, der er noteret i selskabets ejerbog. Indkaldelsen skal angive dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen. Hvis der er forslag om vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
  4. Endelig dagsorden og de fuldstændige forslag skal sendes pr. e-mail, anbefalet brev eller på anden sikker måde til kapitalejerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Til den ordinære generalforsamling skal årsrapporten ligeledes fremlægges.
  5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte nedenstående.
   1. Valg af dirigent.
   2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
   3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
   4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
   5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
   6. Behandling af forslag fra kapitalejere.
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
   9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
   10. Eventuelt.
  6. Forslag fra kapitalejere der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
  7. Kapitalejerne kan enstemmigt beslutte at fravige Selskabslovens regler om form og frist.
  8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis det forlanges af bestyrelsen eller den generalforsamlingsgodkendte revisor eller hvis ejere af aktier svarende til 5 % af den samlede selskabskapital skriftligt forlanger det.
  9. Generalforsamlingen kan helt eller delvist afvikles via e-mail og elektroniske dokumenter, hvis kapitalejerne er enige. Bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, om generalforsamlingen skal afholdes ved personligt fremmøde eller som hel eller delvis elektronisk generalforsamling.
  10. Der føres en forhandlingsprotokol over generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.
 7. STEMMERET OG AFSTEMNINGER
  1. Hver kapitalandel af 1.000,00 kr. giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.
  2. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål med simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne eller Selskabsloven.
  3. Ændring af vedtægterne kræver enstemmighed.
 8. SELSKABETS LEDELSE
  1. Ud over de efter reglerne i selskabsloven eventuelt til bestyrelsen valgte medarbejderrepræsentanter, ledes Selskabet af en bestyrelse på 7-9 medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen udgøres af et ulige antal. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand umiddelbart efter afholdelse af en generalforsamling.
  2. Maksimalt halvdelen af de medlemmer i bestyrelsen, som ikke udgøres af medarbejderrepræsentanter, må tillige sidde i bestyrelsen for Selskabets kapitalejer, idet øvrige medlemmer skal udpeges udenfor kapitalejerkredsen.
  3. Horsens Kommune er berettiget til at udpege et bestyrelsesmedlem så længe kommunen har ydet garanti for Selskabets lån. Ved garantiens bortfald ophører kommunens ret til at foretage sådan udpegning, og det udpegede medlem udtræder herefter af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt Horsens Kommune på ny måtte stille en garanti, genetableres kommunens ret til at udpege et bestyrelsesmedlem på førstkommende bestyrelsesmøde efter garantistilleisen. Horsens Kommune er berettiget til på ethvert tidspunkt at udskifte medlemmet udpeget af kommunen.
  4. På generalforsamlingen vælges en suppleant til bestyrelsen.
  5. Bestyrelsen vælges for en et-årig periode og kan genvælges.
  6. Det tilstræbes, at bestyrelsen i sin helhed besidder faglig kompetence indenfor blandt andet men ikke udtømmende, forskning, jura, teknik, økonomi og har interesse og forståelse for drift af en forsyningsvirksomhed. Det tilstræbes at et medlem ikke deltager for en længere periode end op til 8 år. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning ud fra køn og alder.
  7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
  8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
  9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  10. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt eller når det kræves af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. Bestyrelsen skal mødes mindst 6 gange pr. år.
  11. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  12. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne i form af en beslutningsprotokol, som underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Et mindretal eller en direktør, der ikke er enig i flertallets beslutning, har ret til at få deres argumentation indført i protokollen.
  13. Bestyrelsen ansætter en direktion i selskabet bestående af 1 person til at varetage den daglige drift af selskabet og fastsætter direktionens ansættelsesvilkår.
  14. Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen, men har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
 9. TEGNINGSRET
  1. Selskabet tegnes ved underskrift fra en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
  2. Bestyrelsen kan meddele prokura i et konkret beskrevet omfang til et enkelt bestyrelsesmedlem eller gruppe af bestyrelsesmedlemmer.
 10. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
  1. Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejere i henhold til Selskabsloven eller disse vedtægter ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
  2. Kapitalejerne skal sikre sig, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.
 11. REGNSKAB OG REVISION
  1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
  2. Årsrapporten udarbejdes i henhold til lovgivningens bestemmelser og i henhold til god regnskabsskik.
  3. Selskabets regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, der skal vælges af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
  4. Revisoren vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 24. oktober 2016.