Vedtægter for Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Tryk på nedenstående link og dokumentet åbner som PDF-fil

Download vores vedtægter som pdf.

VEDTÆGTER

for Fjernvarme Horsens A.m.b.A.

 1. Navn og hjemsted
  1. Selskabets navn er Fjernvarme Horsens A.m.b.A., i det følgende benævnt "Varmeværket".
  2. Selskabets binavne er Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. og Horsens Varmeværk A.m.b.A.
  3. Varmeværkets hjemsted er Horsens Kommune
 2. Formål og forsyningsområde
  1. Varmeværkets formål er direkte eller indirekte at etablere, vedligeholde og drive eksisterende og nye energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand til andelshavere og varmeaftagere i forsyningsområdet.
   Varmeværket kan eje kapitalandele i forsyningsvirksomheder, der drives i et selskab med begrænset ansvar samt udføre tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder og foretage almindelig formuepleje efter bestyrelsens vurdering.
   Varmeværket kan outsource etablering, vedligeholdelse, administration, produktion, distribution og drift til et af varmeværket ejet selskab.
   Der lægges i Varmeværket vægt på at give forbrugerne af Varmeværkets ydelser stor indflydelse på overordnede beslutninger i selskabet samt at tilskynde den enkelte til engagement i såvel ledelse som drift. Som led heri er det Varmeværkets hensigt, at bestyrelsen er forbrugervalgt og i det væsentligste bredt sammensat.
  2. Varmeværkets forsyningsområde fastsættes af bestyrelsen i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og i henhold til den til enhver tid gældende varmeplanlægning i de områder Varmeværket selv eller via helt eller delvist ejede selskaber leverer varme til.
 3. Andelshavere/varmeaftagere
  1. Enhver fysisk eller juridisk person indenfor forsyningsområdet er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis personens ejendom skal forsynes med fjernvarme af varmeværket eller et af varmeværket helt eller delvist ejet selskab og personen opfylder mindst et af nedenstående krav:
   a) Ejer en særskilt matrikuleret ejendom i forsyningsområdet.
   b) Ejer en ejerlejlighed i forsyningsområdet, som har en selvstændig hovedmåler.
   c) Ejer en bygning på lejet grund i forsyningsområdet.
   d) Er en andelsboligforening, grundejerforening, en ejerlejlighedsforening, et boligselskab eller tilsvarende fællesadministreret boligenhed i forsyningsområdet, hvor en af fællesfaciliteterne er en selvstændig tilslutning direkte til Varmeværkets ledningsnet med en hovedmåler.
   Ved ovennævnte sondring af hovedmåler er det uden betydning, om andelshaver eller varmeværket måtte være ejer af måleren.
  2. Varmeværket kan også levere til varmeaftagere. Varmeaftagere defineres som enhver, der forsynes med varme fra Varmeværket via en andelshaver.
   Varmeaftagere kan f.eks. være de enkelte medlemmer af en andelsboligforening, en ejerlejlighedsforening eller et boligselskab, lejere i ejendomme med fjernvarmeforsyning, forpagtere m.v.
  3. Levering til varmeaftagere sker overvejende på samme vilkår som levering til andelshavere.
  4. Andelshavere og varmeaftagere skal til enhver tid respektere Varmeværkets gældende vedtægter og de øvrige vilkår, der er gældende for levering, herunder f.eks. Varmeværkets "Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering" og Varmeværkets tarif.
  5. Bestyrelsen kan indgå særaftaler omkring tilslutning og varmelevering, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. vedrørende bygningens karakter og varmebehov.
 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar
  1. Varmeværkets andelshavere hæfter ikke personligt for Varmeværkets forpligtelser med mere end den indbetalte tilslutningsafgift. Den indbetalte tilslutningsafgift kan ikke gøres til genstand for udlæg eller arrest for andelshaverens forpligtelser overfor tredjemand.
  2. Varmeværkets bestyrelse udarbejder Varmeværkets tariffer i henhold til Energitilsynets retningslinjer.
 5. Udtrædelsesvilkår
  1. En Andelshaver kan udtræde af Varmeværket med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udløbet af en måned, hvis udtrædelsen ikke er i strid med gældende lovgivning eller offentlige myndigheders beslutninger. En andelshaver, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010 kan udtræde af varmeværket med et skriftligt varsel på mindst 1 måned, hvis udtrædelsen ikke er i strid med gældende lovgivning eller offentlige myndigheders beslutninger.
  2. I forbindelse med udtrædelsen forpligter en andelshaver sig til at betale følgende:
   a) Slutafregningen i henhold til seneste årsopgørelse.
   b) Eventuelt skyldige beløb fra tidligere opkrævninger.
   c) Forbrug registreret efter den varslede udtrædelsesdato.
   d) Varmeværkets udgifter til afbrydelse af stikledningen ved hoved-/ fordelingsledningen samt Varmeværkets udgifter til nedtagning af måler og andet udstyr, som tilhører Varmeværket.
   e) Varmeværkets eventuelle udgifter til at fjerne stikledninger på den udtrædende andelshaves ejendom.
  3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på at modtage en andel af Varmeværkets formue.
  4. Hvis den udtrædende andelshaver eller offentlige myndigheder ikke kræver, at stikledningen til den udtrædende andelshavers ejendom fjernes efter afbrydelsen, overgår ejerskabet af stikledningen til den udtrædende andelshaver.
  5. Hvis leveringsforholdet ophører, har Varmeværket efter nærmere aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre andelshavere blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.
   Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der ikke kan opnås aftale, kan Varmeværket anvende ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven.
 6. Generalforsamling
  1. Generalforsamlingen er Varmeværkets øverste myndighed.
  2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Horsens Kommune senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
  3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse sker elektronisk via Varmeværkets hjemmeside. Som supplement hertil kan Varmeværket tillige foretage indkaldelse ved annoncering i lokale dag/ugeblade efter bestyrelsens valg.
   Indkaldelsen skal angive dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen samt det væsentligste indhold af eventuelle forslag.
  4. Endelig dagsorden og de fuldstændige forslag skal være tilgængelig for eftersyn på Varmeværkets kontor og på Varmeværkets hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Til den ordinære generalforsamling skal årsrapporten ligeledes fremlægges og offentliggøres.
  5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
   1) Valg af dirigent.
   2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
   3) Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
   4) Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
   5) Behandling af forslag fra bestyrelsen.
   6) Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
   7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
   9) Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
   10) Eventuelt.
  6. Forslag fra andelshavere eller varmeaftagere (der jf. punkt 6.8 er stemmeberettiget), der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om de indleverede forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  7. På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver ejendom, bygning eller lejlighed, der opfylder betingelserne i § 3.1.
   Hvis BBR-arealet for en ejendom, bygning eller lejlighed med en tilsluttet hovedmåler er lig med eller mere end 2.000 m2, kan andelshaveren afgive yderligere en stemme pr. påbegyndt 2.000 m2 BBR-areal. Udgør en ejendom, bygning eller lejlighed som eksempel 11.999 m2 BBR-areal, hår den pågældende ejer en stemme for selve tilslutningen til ejendommen via hovedmåleren samt yderligere en stemme for hver gang arealet når op på et interval å 2.000 m2 BBR-areal - hvilket er yderligere 5 stemmer eller dermed 6 stemmer i alt. Er BBR-arealet som eksempel 12.000 m2, giver dette en stemme for hovedmåleren og yderligere 6 stemmer eller dermed 7 stemmer i alt.
   Såfremt der på en matrikuleret ejendom måtte være flere hovedmålere, giver hver måler stemmer i overensstemmelse med ovenstående i forhold til det antal m2, der er knyttet til hver enkelt af de pågældende målere.
   En andelshaver kan ikke afgive mere end 10 stemmer pr. særskilt hovedmåler på en matrikuleret ejendom. En ejendoms hovedmåler, hvortil måtte være knyttet 18.000 m2 BBR-areal eller derover har dermed ikke mere end 10 stemmer.
   Hvis en andelshaver udgøres af en juridisk person, skal den fysiske person, som måtte give møde for andelshaveren fremlægge dokumentation for enten tegningsret til den juridiske person eller en intern bemyndigelse fra de tegningsberettigede til fremmødet.
   Såfremt en andelshaver udgør mere end en juridisk eller fysisk person, kræves for at kunne afgive andelshaverens stemme(r) intern enighed eller i mangel på dette, dokumentation for, at den fremmødte stemmeafgivende andelshaver via flertalsbeslutning har fået mandat til at give møde på vegne af andelshaveren.
   Såfremt der måtte ske ændringer i en andelshavers ejendom, hvorved BBR-arealet forøges med deraf følgende yderligere stemmerettigheder, er det andelshaverens eget ansvar overfor Varmeværket at underrette herom og aflevere dokumentation herfor forud for en afstemning.
  8. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten for en tilsluttet hovedmåler til varmeaftagerne.
   Hvis andelshaveren uddelegerer stemmeretten til varmeaftagerne for en tilsluttet hovedmåler, kan disse ikke få videregående stemmeret end andelshaveren ville have haft for den pågældende enhed. I en ejendom med uddelegeret stemmeret kan varmeaftagerne kun give fremmøde til afstemning via en repræsentant blandt varmeaftagerne for hele den pågældende enhed. Varmeaftagerne skal som følge heraf indbyrdes i enheden udvælge den repræsentant, der stemmer med hele enhedens stemmeantal. Repræsentanten for enheden skal fremlægge dokumentation for, at denne repræsenterer flertallet i enheden, hvilket skal ske i form af en underskreven erklæring fra flertallet af varmeaftagerne i enheden.
   Det er en forudsætning for varmeaftagernes stemmeret, at Varmeværket senest 10 dage før generalforsamlingen fra andelshaveren har modtaget en opdateret fortegnelse over de registrerede tilsluttede hovedmålere, hvortil andelshaveren har foretaget uddelegering.
   Delvis uddelegering af stemmeretten for en hovedmålerenhed kan ikke gennemføres.
  9. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal for at være gyldig udfyldes på Varmeværkets standardblanket, der er tilgængelig på Varmeværkets hjemmeside. Ingen kan have fuldmagt til at afgive stemmer fra mere end 2 andelshavere ud over sig selv. En fuldmagt skal omfatte alle andelshaverens stemmer, som ikke er uddelegeret, således at den fuldmægtige kan stemme med alle fuldmagtsgivers tilbageværende stemmer. Varmeaftagere der jf. punkt 6.8 har fået uddelegeret stemmeretten for en ejendom, er afskåret fra ved fuldmagt at videregive den delegerede stemmeret.
   En eventuel fuldmagt skal afleveres til bestyrelsen eller en person, der er udpeget af bestyrelsen, inden generalforsamlingens start.
  10. Stat, region eller kommune kan hver for sig uddelegere stemmeretten for offentligt ejede ejendomme i overensstemmelse med uddelegeringsbestemmelsen i punkt 6.8. Ved udøvelse af stemmeretten for offentligt ejede ejendomme skal den fremmødte repræsentant for myndigheden fremlægge dokumentation for bemyndigelsen til at udøve stemmeretten på myndighedens vegne. Bemyndigelsen skal foreligge i form af tiltrædelse heraf fra flertallet i de respektive myndigheders øverste beslutningsorgan.
  11. Det er en forudsætning for at udøve stemmeretten, at andelshaveren ikke 10 dage før generalforsamlingen har forfalden gæld til Varmeværket, hvor sidste rettidige betalingsfrist er overskredet, med mindre den manglende betaling skyldes, at der er begrundet tvivl om Varmeværkets krav på betaling.
  12. På generalforsamlingen træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte.
  13. Afstemning skal ske skriftligt, hvis det ønskes af 1/10 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen eller hvis det besluttes af dirigenten.
  14. Vedtægtsændringer kan besluttes af den, der har stemmeret i henhold til vedtægterne - det være sig andelshaver, delegerede eller fuldmægtige for andelshaver.
   En ændring af Varmeværkets vedtægter kræver, at mindst halvdelen af stemmerne i Varmeværket er repræsenterede på generalforsamlingen, og at ændringen vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
   Hvis færre end halvdelen af stemmerne er repræsenteret på generalforsamling, men forslaget opnår mere end 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at gennemføre en ny afstemning om vedtægtsændringen.
   Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget til vedtægtsændringen blev fremsat.
   På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.
  15. Vedtægtsændringer skal, så længe nogen har stillet garanti for Varmeværkets gæld godkendes af garantistiller.
  16. Varmeværkets bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i Varmeværkets vedtægter uden at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis det er nødvendigt som følge af lovændringer eller krav fra offentlige myndigheder. Bestyrelsen skal efterfølgende redegøre for eventuelle ændringer på den førstkommende generalforsamling.
  17. Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling til behandling af et eller flere konkrete forslag, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis det kræves af 1/3 af de stemmeberettigede andelshavere og varmeaftagere. Hvis den ekstraordinære generalforsamling skal behandle et spørgsmål om vedtægtsændringer, skal 1/3 af andelshaverne stille krav om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
   En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget et berettiget krav om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.
  18. Adgang til generalforsamlingen har andelshavere, repræsentanter, som jf. punkt 6.8 har fået uddelegeret stemmeretten samt fuldmagtshavere. Såfremt en andelshaver består af flere ejere, har disse hver især ret til at deltage, men er underlagt afstemningsbegrænsningerne i punkt 6.7, hvorefter en andelshaver med flere ejere i forbindelse med afstemninger indbyrdes skal have fastlagt, hvorledes andelshaverens samlede stemmer skal afgives.
   Varmeaftagere i øvrigt, som ikke også er repræsentanter i henhold til uddelegering, er berettiget til at overvære generalforsamlingen. Varmeaftagere har ingen stemmeret, men er dog berettiget til at få taleret. Endvidere må en andelshaver medtage egen rådgiver, hvilken tillige vil være berettiget til taleret på vegne af andelshaveren.
  19. Der skal udarbejdes et protokollat over generalforsamlingen, som skal underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden.
 7. Valg til bestyrelse
  1. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. og Horsens Varmeværk A.m.b.A. fusionerer med virkning pr. den 1. januar 2015. Som led i fusionen etableres en overgangsbestyrelse på 10 medlemmer, som udgøres af de 5 pr. fusionen bestående medlemmer fra Horsens Varmeværk A.m.b.A. og de 5 medlemmer fra Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A., hvoraf 1 medlem er udpeget af Horsens Kommune.
   Overgangsbestyrelsen fortsætter frem til den ordinære generalforsamling i 2017 og er dermed ikke på valg på den ordinære generalforsamling i 2015 og 2016. Det af Horsens Kommune udpegede medlem kan dog når som helst udskiftes af kommunen.
   På den ordinære generalforsamling i 2017 reduceres bestyrelsen til 9 medlemmer, hvoraf de 8 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Horsens Kommune. På valg til denne generalforsamling er de 5 af medlemmerne i overgangsbestyrelsen, som ud fra deres respektive oprindelige valg i henholdsvis Horsens Varmeværk A.m.b.A. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. ville have været på valg i ulige år.
   På den ordinære generalforsamling i 2018 reduceres bestyrelsen til 8 medlemmer, hvoraf de 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Horsens Kommune.
   På valg til denne generalforsamling er de øvrige 4 af medlemmerne i overgangsbestyrelsen, som ud fra deres respektive oprindelige valg i henholdsvis Horsens Varmeværk A.m.b.A. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. ville have været på valg i lige år.
   På den ordinære generalforsamling i 2019 reduceres bestyrelsen til 7 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Horsens Kommune. På valg til denne generalforsamling er de 4 bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt på generalforsamlingen i 2017.
   På ordinære generalforsamlinger fra 2020 og fremefter vil bestyrelsen fortsat bestå af 7 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Horsens Kommune.
   Horsens Kommunes ret til at udpege et bestyrelsesmedlem gælder alene så længe kommunen har ydet kommunegaranti for Varmeværkets lån. Ved garantiens bortfald ophører kommunens ret til at foretage sådan udpegning, og det udpegede medlem udtræder herefter af bestyrelsen ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvorefter denne bestyrelsespost fremadrettet vil blive valgt af generalforsamlingen i stedet. Såfremt Horsens Kommune på ny måtte stille en kommunegaranti, genetableres kommunens ret til at udpege et bestyrelsesmedlem på førstkommende ordinære generalforsamling efter garantistilleisen, idet valg til en af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter heNed ophører. Horsens l<ommune er berettiget til på ethvert tidspunkt at udskifte medlemmet udpeget af kommunen.
   Med undtagelse af Horsens Kommunes ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, skal bestyrelsesmedlemmerne være valgt af andelshaverne/stemmeberettige varmeaftagere i henhold til uddelegering, og mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal til enhver tid være andelshavere.
  2. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  3. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og tilsvarende afgår 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, jf. dog overgangsbestemmelserne i punkt 7.1.
  4. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter som henholdsvis første og anden suppleant for et år ad gangen. Rækkefølgen indbyrdes afgøres ved lodtrækning af dirigenten. Mindst 1 suppleant skal være andelshaver. Genvalg kan finde sted.
   Som led i overgangsbestemmelserne i punkt 7.1 fortsætter henholdsvis den valgte suppleant for Horsens Varmeværk A.m.b.A. og suppleanten for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Am.b.A. som suppleanter fra fusionstidspunktet og frem til generalforsamlingen i 2016, idet disse ikke er på valg i 2015. Rækkefølgen i overgangsperioden afgøres ved lodtrækning af bestyrelsen.
  5. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, f.eks. på grund af at bestyrelsesmedlemmet flytter og mister sin valgbarhed, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.
   Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Rækkefølgen afviges dog såfremt første suppleanten ikke samtidig er andelshaver og indtrædelsen af en andelshaver er nødvendig for at opfylde kravet i punkt 7.1., hvorefter minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være andelshavere.
  6. Alle andelshavere med stemmeret kan vælges som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem eller suppleant. Hvis andelshaveren er en juridisk person, kan andelshaveren udpege en person, som kan stille op til bestyrelsen på vegne af andelshaveren.
   Herudover kan der opstilles en person, som forventes at kunne bibringe en særlig kompetence til bestyrelsen.
 8. Varmeværkets ledelse
  1. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Varmeværket.
  2. Bestyrelsen skal mødes for at konstituere sig med formand og næstformand umiddelbart efter afholdelse af en generalforsamling med valg af bestyrelsesmedlemmer eller umiddelbart efter at en suppleant er trådt ind i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden skal vælges mellem de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
  3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  4. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt eller når det kræves af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. Bestyrelsen skal mødes mindst 4 gange pr. år.
  5. Frem til den ordinære generalforsamling i 2017 er bestyrelsen først beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er mødt frem til et korrekt indkaldt møde.
   For perioden fra den ordinære generalforsamling i 2017 og frem til den ordinære generalforsamling i 2019 skal fremmødet mindst udgøre 5.
   Fra den ordinære generalforsamling i 2019 og fremefter skal fremmødet mindst udgøre 4.
  6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  7. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne i form af en beslutningsprotokol, som underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
   Et mindretal eller en direktør, der ikke er enig i flertallets beslutning, har ret til at få deres argumentation indført i protokollen.
  8. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør til at varetage den daglige drift af Varmeværket. Bestyrelsen fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen kan ikke være medlem i selskabets bestyrelse eller medlem af bestyrelsen i et af Varmeværket ejet datterselskab.
  9. Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, erhverve kapitalandele i forsyningsvirksomheder og foretage enhver anden forretning eller disposition, som ligger indenfor Varmeværkets formål.
  10. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere forretningsudvalg blandt sine medlemmer til at varetage afgrænsede opgaver på bestyrelsens vegne.
 9. Tegningsret
  1. Varmeværket tegnes ved underskrift fra en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
  2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kan varmeværket kun tegnes af den samlede bestyrelse.
  3. Bestyrelsen kan meddele prokura i et konkret beskrevet omfang til et enkelt bestyrelsesmedlem eller gruppe af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Regnskab og revision
  1. Varmeværkets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
  2. Årsrapporten udarbejdes i henhold til lovgivningens bestemmelser og i henhold til god regnskabsskik.
  3. Varmeværkets regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, der skal vælge s af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
  4. Revisoren vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 11. Varmeværkets opløsning
  1. En beslutning om Varmeværkets opløsning og likvidation kan kun vedtages af en generalforsamling. Vedtagelsen skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer samt den til enhver tid gældende lovgivning.
  2. Hvis en generalforsamling beslutter at opløse og likvidere Varmeværket, skal generalforsamlingen også vælge en eller flere likvidatorer, som skal gennemføre likvidationen.
  3. Et eventuelt overskud ved likvidationens afslutning skal fordeles mellem andelshaverne. Overskuddet skal fordeles forholdsmæssigt på baggrund af andelshavernes andel af Varmeværkets forbrugsuafhængige omkostninger i det senest afsluttede regnskabsår.

Vedtagelse

Vedtægterne er vedtaget i forbindelse med en fusion af Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. og Horsens Varmeværk A.m.b.A. på den ekstraordinære generalforsamling i Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. den 29. april 2015 og den ekstraordinære generalforsamling i Horsens Varmeværk A.m.b.A. den 29. april 2015.

Vedtægterne er godkendt af Horsens Kommune den 28. april 2015.

Vedtægterne er fremlagt for og godkendt af bestyrelserne i Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. og Horsens Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015 i forbindelse med bestyrelsens underskrift af fusionsplan og -redegørelse.

Vedtægterne er godkendt den 18. maj 2015.

(Underskrevet af bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.A.)