Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen er afholdt efter nedenstående dagsorden. Referat kan læses nederst.

Mandag d. 24. oktober 2016 kl. 18:00-20:45
på Hotel OPUS, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

 


   
 

Fuldmagt

Ønsker du at give fuldmagt til at stemme ved generalforsamlingen skal du udfylde formularen på dette link. Udskriv den og lad fuldmagtshaveren medbringe den til generalforsamlingen.

Kl. 18:00

Informationsmøde


Tom Heron, teknisk direktør i Horsens Kommune, fortæller om kommunens strategiske energiplan og baggrunden for kommunens ønske om at udnytte fjernvarmes potentiale.

Christian Niederbockstruck, direktør for Fjernvarme Horsens, fortæller om hvordan fjernvarmeplanen eksekveres og hvad det betyder for eksisterende andelshavere.

Efterfølgende vil der være tid til spørgsmål.

   
Kl. 19:00 Fjernvarme Horsens er vært ved en let forplejning.
   
Kl. 19:45 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.


I henhold til § 6.5 i vedtægterne for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har den ordinære generalforsamling følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Der er i henhold til overgangsbestemmelsens pkt. 7.1 i selskabets vedtægter ikke valg af bestyrelsesmedlemmer i 2016.
     
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag fra andelshavere eller varmeaftagere (der jf. punkt 6.8 er stemmeberettiget), der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, endelig dagsorden og de fuldstændige forslag vil være tilgængelig for eftersyn på Fjernvarme Horsens kontor og på www.fjernvarmehorsens.dk senest mandag den 17. oktober.

Niels Karl Grønlund
Formand

Christian Niederbockstruck
Direktør

Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Hent referat som pdf her.

Møde Generalforsamling
Tid og sted Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens

Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Opus.

Til den ordinære generalforsamling forelå følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Der er i henhold til overgangsbestemmelsens pkt. 7.1 i selskabets vedtægter ikke valg af bestyrelsesmedlemmer i 2016.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
  10. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent

Advokat Lars Dahl-Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt med angivelse af dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten slog fast, at eventuel vurdering af fremmøde, fuldmagter og afstemning samt antal stemmer blev foreslået udsat til det eventuelt blev aktuelt under de kommende punkter.

Ad 2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Niels Karl Grønlund afgav bestyrelsens beretning suppleret af direktør Christian Niederbockstruck.

Der var spørgsmål fra salen fra Poul Erik Andreasen, Ryesgade 2C, der ønskede oplyst, hvem der vælger bestyrelsen i aktieselskabet.
Jannik Haahr Antonsen besvarede spørgsmålet og oplyste, at en af de væsentlige funktioner, som bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har, er at vælge bestyrelsen i aktieselskabet. Der er regler i vedtægterne i aktieselskabet for, hvorledes denne procedure skal finde sted og kriteriet for valg af bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål fra salen fra Kurt Kristiansen, Voldgade 64. Spørgeren rejste spørgsmål ved, om det var nødvendigt at ansætte 15 nye medarbejdere og om deres lønomkostninger direkte kunne aflæses i forskellen på lønninger og gager i årsrapporterne.
Direktør Christian Niederbockstruck forklarede, at der i årsrapporten er tale om gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede og at antal og omkostningerne ikke er sammenlignelige med tidligere år.

Endvidere nødvendiggør de tiltag, der er relevante at gøre for at opfylde det planlagte forløb, ansættelse af medarbejderne, hvorfor dette er sket.

Beretningerne gav ikke anledning til yderligere spørgsmål, og kunne derfor af dirigenten betragtes som godkendt.

Ad 3 Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

Revisor Thomas Riis gennemgik og forklarede proceduren vedrørende udarbejdelse af regnskabet, der er et særligt år, idet det er et overgangsår. Thomas Riis forklarede, at det er svært at sammenligne tallene med tidligere år, og det vil også være vanskeligt at sammenligne med fremtidige år.

Spørgsmål fra salen: Niels Jørgen Olsen, Strandpromenaden 10 ønskede oplyst, om afskrivningerne er reelle. Thomas Riis besvarede spørgsmålet og redegjorde for grundlaget for afskrivninger.

Knud Jensen fra Hørvej 11 ønskede oplyst, hvor overskuddet fra aktieselskabet føres hen.

Thomas Riis forklarede, at aktieselskabet er 100% ejet af A.m.b.a.'et, hvorfor alt eventuelt overskud føres op i A.m.b.a.'et til udlodning til forbrugerne.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

Thomas Riis redegjorde for budgettet og forklarede bl.a., at de tal, som fremlægges, er i overensstemmelse med det, der blev aftalt i forbindelse med fusionen.

Spørgsmål fra salen: Steen Quorning, Sundvej 51, ønskede oplyst, om der er indregnet en negativ tilbagebetaling af overskuddet fra tidligere år.

Thomas Riis besvarede at overskuddet fra regnskabsåret 2014/15 er indregnet i budgettet for indeværende regnskabsår, mens overskuddet fra det aktuelle regnskab ikke er medregnet, da man ikke kendte til beløbet på anmeldelsestidspunktet.

Ad 5 Behandling af forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

Ad 6 Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten konstaterede, at der ikke er valg og gav ordet til bestyrelsesmedlem Jannik Haahr Antonsen med henblik på en nærmere redegørelse.

Jannik Haahr Antonsen redegjorde for, at de to tidligere A.m.b.a. selskaber, henholdsvis Dagnæs Bækkelund Varmeværk og Horsens Varmeværk, ejede Kraftvarmeværket i et fællesejet selskab tidligere benævnt HKV Horsens A/S.

Tilladelser, bevillinger m.m. vedrørende drift af bl.a. kraftvarmeværket blev placeret i aktieselskabet, og bestyrelsen i A.m.b.a. fandt det relevant at fortsætte driften af aktieselskabet efter fusionen af A.m.b.a.'erne.
Som et led i fusionen blev det aftalt imellem bestyrelserne, at der skulle være fastlagte priser for forbrugerne i de to tidligere områder.
For at sikre, at disse aftaler ikke blev ændret af en helt ny bestyrelse, fandtes det nødvendigt at indføre en fredning af bestyrelsen i en overgangsperiode, hvor prisforskellene var aktuelle og skulle gennemføres.

Det var således et ønske om at sikre, at de aftalte forhold faktisk blev gennemført, at der blev aftalt fastholdelse af de oprindelige bestyrelser i overgangsperioden.
I 2017 sker der på ny valg til bestyrelsen samtidig med, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres over en årrække.

Der var ikke yderligere spørgsmål til punktet.

Ad 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at der er to suppleanter, der er valgt henholdsvis i tidligere Dagnæs Bækkelund området og i tidligere Horsens Varmeværk området. De to suppleanter var Thorkild Steen Sørensen og Olaf Ring Jensen. Førstnævnte ønskede at genopstille, og sidstnævnte ønskede ikke at genopstille.

Bestyrelsen indstillede Jørgen Pommerencke som ny suppleant, og der var ikke andre forslag fra salen. Det konstateredes, at Thorkild Steen Sørensen genvælges, og Jørgen Pommerencke nyvælges som de to suppleanter til bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Ad 9 Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens valg af revisor. EY fortsætter således som revisor.

Ad 10 Eventuelt

Dirigenten spurgte salen, om der var spørgsmål.

Første spørger: Knud Jensen, Hørvej 11 ønskede oplyst, om det er muligt at vælge mellem direkte og indirekte tilslutning.

  • Forsyningschef Lars Stachelhaus svarede, at det afhænger af i hvilken del af forsyningsområdet ejendommen er tilsluttet.

Nyt spørgsmål fra Knud Jensen, Hørvej 11: Kan man få direkte anlæg i Dagnæs Bækkelund området?

  • Forsyningschef Lars Stachelhaus forklarede, at det afhænger af installationen og tilslutningspunktet og kan som udgangspunkt ikke anbefales.

Nyt spørgsmål fra Olaf Ring Jensen, Ametystvej 8: Han ønskede oplyst, om der kan etableres direkte tryk til Tyrrested Sognehus.

  • Lars Stachelhaus besvarede spørgsmålet med, at det kun kan ske, såfremt forbrugerens egen VVS­ installatør godkender med hensyn til tryk.

Karl Erik Nielsen, Fjordparken 144 spurgte, om de 16 bar tryk er sædvanligt.

  • Lars Stachelhaus henviste til, at spørgsmålet nærmere blev drøftet på Fjernvarme Horsens' kontor uden for generalforsamlingen.

Nyt spørgsmål fra Claus Holck Pape, Gl. Næssevej 24: Han ønskede oplyst, hvorledes bestyrelsen er sammensat.

  • Niels Karl Grønlund besvarede med henvisning til selskabets vedtægter. Bestyrelsen består af de tidligere bestyrelsesmedlemmer fra begge bestyrelser. Valgperioden for et medlem er 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er normalt på valg hvert år. Et medlem er ikke valgt på generalforsamlingen men udpeget af Horsens Kommune.

Nyt spørgsmål fra Kristian Sørensen, Højvangen 47: Han ønskede oplyst, hvad status er på vandskaden i juni måned i Højvangen.

  • Direktør Christian Niederbockstruck oplyste, at der er en drøftelse mellem parternes forsikringsselskaber, og der forventes som minimum delvis forsikringsmæssig dækning vedrørende skaden.

Nyt spørgsmål fra Søren Andersen, Dagnæsparken: Han havde forslag til det praktiske forløb vedrørende gravearbejdet, idet spørgeren havde opfattelsen af, at der i mange tilfælde blev gravet, uden at forbrugerne var orienteret om, at arbejdet ville finde sted.

  • Direktør Christian Niederbockstruck besvarede spørgsmålet og noterede forslaget.

Afslutningsvis sagde Niels Karl Grønlund tak til medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i selskabet og takkede dirigenten.

Horsens, d. 9.11. 2016 - underskrevet af

  • Lars Dahl-Nielsen, dirigent
  • Jannik Haahr Antonsen, referent
  • Niels Karl Grønlund, formand